Potrebujete zabezpečiť odpadové hospodárstvo vo firme alebo v prevádzke podľa platnej legislatívy?

Čo je to odpadové hospodárstvo?

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Čo je to odpad?

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v  súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Pomôžeme vám splniť povinnosti pohodlným a efektívnym spôsobom:

  • evidencia odpadov
  • zatriedenie odpadov podľa katalógu o odpadoch (Vyhláška 365/2015 Z. z.)
  • ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním
  • ročné hlásenie o odpadoch do 28.02
  • vedenie evidencie odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. a vyhlášky č.371/2015 Z.z. ,ktorou sa vedenie vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch
  • vypracovávanie potrebných interných predpisov riadenia odpadového hospodárstva
  • zabezpečenie súhlasu na nakladanie s NO v zmysle platnej vyhlášky na príslušnom Odbore starostlivosti o ŽP
  • rokovania vo Vašom mene

Pre Vašu firmu zabezpečíme a zariadime technické a legislatívne zabezpečenie ohľadom odpadového hospodárstva podľa zákona 79/2015 Z. z. Spracujeme príslušnú evidenciu a hlásenia podľa aktuálnej legislatívy.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár