Dobrovoľná certifikácia

Dobrovoľná certifikácia výrobkov sa vykonáva v oblasti neregulovanej zákonom, ak výrobky nepodliehajú záväzným európskym smerniciam.

Dobrovoľná certifikácia

Proces dobrovoľnej certifikácie sa pozostáva z nasledovných krokov:

 • Žiadosť
 • Cenová ponúka
 • Predloženie dokumentov
 • Preskúmanie dokumentov
 • Správa o preskúmaní a zoznam nedostatkov
 • Odstránenie nedostatkov žiadateľom
 • Rozhodnutie a vydanie certifikátu, osvedčenia

V prípade pozitívnych výsledkov z preskúmania dokumentácie je vydané osvedčenie o dobrovoľnej certifikácii (certifikátu) a o zhode s európskymi normami.

Dobrovoľná certifikácia je pridaná hodnota pre výrobcu, ktorý sa chce presadiť na trhu medzi konkurenciou. Výrobca je zodpovedný za výrobok a jeho kvalitu a preto sa musí snažiť aby jeho výrobok spĺňal všetky požiadavky naň kladené. Naša spoločnosť Prvá certifikačná s.r.o. poskytuje nezávislé a nestranné posúdenie zhody s požiadavkami medzinárodných noriem a smerníc, ktorej činnosť spočíva v preskúmaní technickej dokumentácie s cieľom overiť súlad rôznych aspektov vrátane:

 • preverenie použitia a súladu výrobku s harmonizovanými normami a smernicami
 • preverenie vyhlásenia o zhode
 • preverenie správnosti informácií v návode na použitie vzhľadom na určený účel použitia
 • označenie výrobku

Výsledkom overenia je stanovisko, vo forme certifikátu. Overovanie je činnosť vykonávaná na dobrovoľnom základe ako nezávislé posúdenie treťou stranou a nikdy nie je konzultácia = dobrovoľná certifikácia.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár