Všetko, čo potrebujete vedieť o CE certifikáte

Predaj výrobkov podlieha mnohým zákonom a musí spĺňať viaceré podmienky (nielen) ohľadom kvality. Či daný produkt spĺňa všetky potrebné požiadavky, zistíte prostredníctvom značiek na obaloch. Jednou z nich je aj označenie CE.

V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme práve na to, čo toto označenie znamená, kto ho musí na svoje výrobky dávať a zodpovieme aj mnohé ďalšie otázky týkajúce sa tohto certifikátu.

CE certifikát

Čo je certifikát CE?

Certifikát CE označuje výrobky, ktoré vyhovujú právnym predpisom Európskej únie, a tak sa môžu voľne predávať na európskom trhu. Tým, že na svoj produkt výrobca pripojí označenie CE, tak na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so všetkými právnymi požiadavkami na toto označenie a teda sa môže predávať v celom Európskom hospodárskom priestore a Turecku. Do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) patrí 27 členských štátov Európskej únie a krajiny EFTA, teda Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Označenie CE nemusia mať všetky výrobky predávajúce sa v Európskej únii, certifikácia je vyžadovaná len na isté kategórie výrobkov, ktoré špecifikujú smernice o používaní tohto označenia.

CE je jediné označenie, ktoré znamená zhodu s úplne všetkými požiadavkami, ktoré sú na základe smerníc na výrobcu ohľadom jeho produktu kladené. Štáty Európskej únie nesmú mať vo svojich vnútroštátnych predpisoch odkazy na akékoľvek iné označenia zhody, ktoré by súviseli s označením CE.

Ďalšie označenia alebo značky môže výrobok mať len vtedy, ak spĺňajú tieto podmienky:

 • majú odlišnú funkciu ako označenie CE,
 • je vylúčená akákoľvek zámena s označením CE,
 • a nijakým spôsobom nezhoršujú čitateľnosť a viditeľnosť označenia CE.

Označenie CE je náhradou za všetky povinné označenia zhody výrobku, ktoré majú rovnaký význam ako CE a existovali ešte pred harmonizáciou.

Povinné označenie CE

Značku CE je povinné používať na širokú škálu výrobkov, počnúc elektrickými zariadeniami, cez hračky až po lekárske prístroje či civilné výbušniny. Ide o kategórie výrobkov, ktoré sa vzťahujú osobitné smernice EÚ.

Pre tieto produkty je označenie CE povinné:

 • aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky
 • lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb
 • zariadenia spojené so spotrebou energie (chladnička, TV, žiarovka)
 • elektrické/elektronické zariadenia (elektromagnetická kompatibilita)
 • zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
 • výbušniny na civilné použitie a pyrotechnika
 • teplovodné kotly
 • zariadenia spaľujúce plynné palivá
 • diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
 • výťahy
 • stavebné výrobky
 • stroje
 • zariadenia pracujúce s nízkym napätím
 • meracie zariadenia
 • zdravotnícke pomôcky
 • zariadenia spojené s emisiou hluku do životného prostredia
 • váhy s neautomatickou činnosťou
 • osobné ochranné pracovné prostriedky
 • tlakové zariadenie
 • rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia
 • rekreačné člny a plavidlá
 • hračky
 • tlakové nádoby
 • zariadenia obsahujúce nebezpečné látky

Označenie CE nemusia mať úplne všetky výrobky, ktoré sa predávajú na európskom trhu. Nevyžaduje sa napríklad pri chemikáliách, kozmetike, potravinách a podobne.

Označenie výrobku CE

Výnimky z označenia CE

Ako pri všetkom, tak aj v prípade certifikácie CE existujú výnimky. Ako výrobca nie ste v niektorých prípadoch povinný umiestniť na svoj výrobok označenie CE, a to aj napriek tomu, že produkt aj jeho plánované použitie je predmetom harmonizovanej normy. A to vtedy, ak:

 • sa produkt vyrába individuálne alebo na mieru podľa potrieb zákazníka
 • je nutné dodržať počas výroby tradičné postupy, aby sa zachovalu úradne chránené stavby

Na použitie niektorej z týchto výnimiek si radšej vopred overte, že sa bez debát vzťahuje aj na váš produkt. Inak sa totiž môže stať, že vás budú čakať problémy s orgánmi, ktoré na trh dohliadajú.

Prečo sa oplatí mať označenie CE?

 • Netreba žiadne ďalšie certifikáty či testovania,
 • Možnosť obchodovať v akejkoľvek krajine Európskeho vnútorného trhu bež ďalšej dokumentácie,
 • Jednoduchšie porovnávanie výrobkov pre zákazníkov
 • Podpora dôveryhodnosti výrobku.

Výhodou označenia CE je najmä to, že ak ho vaše výrobky majú, tak ich predaj musia umožniť všetky krajiny, v ktorých tento certifikát platí. Verejné orgány daného štátu už od vás nemôžu žiadať ďalšie certifikáty, značky alebo dodatočné skúšanie.

So svojím výrobkom tak vďaka tomu môžete obchodovať v akejkoľvek krajine európskeho vnútorného trhu bez toho, aby ste museli vytvárať novú dokumentáciu.

Zjednodušíte porovnávanie výrobkov svojim zákazníkom. Vďaka označeniu CE a vyhláseniu o parametroch dokážu konečný používatelia lepšie overiť vlastnosti výrobku a zároveň ich porovnať s inými produktmi v rámci jedného technického prístupu.

Zároveň podporíte aj svoju dôveryhodnosť, keďže pripojenie označenia CE na výrobok v praxi znamená, že ste sa postarali o to, aby parametre predávaného výrobku zodpovedali parametrom vo vašom vyhlásení. A tiež že tieto parametre zodpovedajú správnej európskej technickej špecifikácii.

Označenie CE navyše obsahuje dôležité hlavné informácie o vašom produkte a odkazy aj na ďalšie dokumenty s doplňujúcimi informáciami.

Ako umiestniť označenie CE na výrobok?

V prvom rade musí byť označenie CE na výrobku viditeľné, čitateľné a nezmazateľné. Iniciály CE, z ktorých sa označenie skladá, musia mať rovnakú výšku, a to najmenej 5 mm. Niektoré kategórie môžu však mať na veľkosť písmen iné požiadavky.Pri zväčšovaní alebo zmenšovaní písmen musíte zachovať ich proporcie. Ak zostane označenie CE dostatočne viditeľné, môžete ho na výrobok umiestniť v rôznych grafických variáciách, napríklad ho zladiť s farbou výrobku.

Nie vždy je však možné umiestniť označenie CE priamo na výrobok. Čo s tým? Vtedy mu môžete nájsť miesto na obale alebo v sprievodnej dokumentácii.

V prípade, že sa na váš produkt vzťahuje hneď niekoľko európskych nariadení či smerníc, ktoré vyžadujú označenie CE, tak by ste mali v sprievodnej dokumentácii mať, že výrobok zodpovedá všetkým platným nariadeniam EÚ.

Ako získať označenie CE?

Výhradnú zodpovednosť za vyhlásenie o zhode výrobku so všetkými požiadavkami nesie výrobca. Na zabezpečenie certifikátu CE pre svoj výrobok nepotrebujete žiadnu licenciu, ale ešte skôr, ako tak spravíte, musíte vybaviť nasledujúce náležitosti:

 • zabezpečiť zhodu výrobku so všetkými požiadavkami Európskej únie
 • určiť, či môžete posúdiť produkt vy, alebo ste povinný požiadať oznámený subjekt
 • zostaviť technickú dokumentáciu, ktorá zhodu dokladá
 • vytvoriť a podpísať EU prehlásenie o zhode

Od momentu, ako váš produkt nesie označenie CE, tak ste povinný poskytnúť príslušnému vnútroštátnemu orgánu na požiadanie celú dokumentáciu a informácie týkajúce sa tohto označenia.

Technická dokumentácia pre vybavenie označenia CE

Obsahom technickej dokumentácie potrebnej k vybaveniu označenia CE sú informácie o konštrukcii produktu, jeho výrobcovi a tiež o spôsobe fungovania. Okrem toho tam musia byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré potvrdzujú súlad produktu s platnými požiadavkami.Uvádzaniu akéhokoľvek výrobku na trh musia predchádzať isté úkony:

 • pripravenie technickej dokumentácie
 • zabezpečenie toho, že orgány dozoru nad trhom budú mať na požiadanie prístup technickej dokumentácii od momentu, ako je výrobok uvedený na trh
 • uchovanie technickej dokumentácie 10 rokov od uvedenia výrobku

Aj technická dokumentácia musí obsahovať príslušné informácie, ako je meno a adresa, stručný popis výrobku, identifikáciu výrobku, názov adresy všetkých firiem, ktoré na produkte pracovali a tiež všetkých oznámených subjektov, ktoré posudzovali zhodu výrobku.

Ďalej v technickej dokumentácii nesmie chýbať postup posúdenia zhody, EÚ prehlásenie o zhode, návod na použitie, súpis predpisov a technických noriem, ktoré výrobok spĺňa, zoznam častí výrobku či výsledky skúšok.

Jazyk v technickej dokumentácii si zvyčajne môžete vybrať podľa svojich preferencií. V niektorých prípadoch vás však môžu orgány dozoru nad trhom požiadať o jej preklad do iného jazyka. Závisí od to krajiny Európskej únie, v ktorej sa výrobok uvádza na trh. Vtedy však dokumentácia nemusí byť v tlačenej podobe, stačí elektronický verzia.

Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode je povinným dokumentom, ktorý musí výrobca alebo jeho oprávnený zástupca podpísať, a tak potvrdiť, že produkty spĺňajú požiadavky Európskej únie. Týmto podpisom výrobca preberá tiež plnú zodpovednosť za súlad produktu s právnymi predpismi.Vyhlásenie musí obsahovať:

 • meno výrobcu a plnú adresu firmy
 • výrobné čislo, model alebo označenie druhu produktu
 • prehlásenie o prebratí plnej zodpovednosti za výrobok
 • spôsob identifikácie výrobku
 • údaje o oznámenom subjekte, ktorý vykonal posúdenie zhody
 • právne predpisy, s ktorými je výrobok v súlade a harmonizované normy, ktoré preukazujú zhodu
 • meno a podpis
 • dátum vyhotovenia vyhlásenia
 • a prípadné doplňujúce informácie

Vyhlásenie o zhode je potrebné nakoniec preložiť to tých jazykov krajín Európskej únie, v ktorých sa daný výrobok predáva.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár