Výrobková certifikácia je proces potvrdenia zhody s vlastnosťami výrobku na základe požiadaviek technického predpisu. Okrem analýzy rizika, skúšania v akreditovanom laboratóriu a porovnania s vlastnosťami výrobkov s požiadavkami predpisu obvykle obsahuje aj dozor nad stabilitou kvality certifikovaného výrobku po dobu platnosti certifikátu.

Certifikácia výrobkov môže byť prevedená akreditovaným certifikačným orgánom, popr. neakreditovanom (ako služba Prvej certifikačnej). V prvom prípade je potvrdená zhoda vlastností výrobku s požiadavkami predpisu (zákon, vyhláška, norma, smernica a pod.), ktorá je uvedená v prílohe osvedčenia o akreditácii. V druhom prípade sa dá použiť pri certifikácii akýkoľvek dokument, ktorý definuje požiadavky na výrobok.

POSKYTUJEME:

• Certifikáciu výrobkov, jsme akreditovaný certifikačný orgán
• Dobrovoľnú certifikáciu
• Testovanie, overenie a potvrdenie kvality vašich výrobkov /protokol o skúške/ napríklad výrobky pre potraviny, pre zdravotníctvo, pre šport
• Vyhlásenie o zhode
• Vyhlásenie o parametroch
• Technickú pomoc
• Pomoc pri riešení sporných reklamácií výrobkov
• Technickú podporu v oblasti stavebných výrobkov, plastov, ochranných pomôcok napríklad rúška, dezinfekcia a iné produkty

Spolupracujeme:
• Pri testovaní s akreditovanými laboratóriami na Slovensku a ČR
• Certifikačnými orgánmi

CERTIFIKÁT UMOŽŇUJE HLAVNE:

• zvýšiť dôveryhodnosť Vášho produktu
• lepšie sa presadiť na trhu oproti konkurenčným firmám
• získať alebo si zlepšiť imidž firmy
• dosiahnuť vyššie zhodnotenie produkcie a nadväzne aj lepšiu ekonomickú efektívnosť prevádzky
firmy
• zvýšiť podiel exportu vo firme
• znížiť rozsah skúšok, čo sa prejaví dosiahnutím úspory nákladov na skúšky a skúšanie, v skrátení výrobného
cyklu a tým aj v skrátení dodávok finálneho výrobku
• zníženie pravdepodobnosti reklamácií

V prípade produktov, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzky alebo použitia je certifikácia povinná zo zákona napr. stavebné výrobky, kotly….

Pri ostatných výrobkoch je dobrovoľná, pričom je kľúčom k deklarovaniu vysokej kvality práce a produkcie firmy, čo vytvára priestor pre uplatnenie sa na náročných trhoch priemyselne vyspelých krajinách. U väčšiny výrobkov, ktoré nie sú predmetom povinnej certifikácie čoraz častejšie dochádza k nutnosti certifikácie na požiadanie, odporučenie, ale aj striktný príkaz zákazníka.
Sme spoločnosť, ktorá ponúka konzultácie, prípravu a riešenie certifikátov.

Viac informácií o CE certifikáte a certifikácii výrobkov, povinnostiach, výnimkách a výhodách nájdete tu.