Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát je dokument, ktorý určuje energetickú náročnosť budovy. Uvádza sa v ňom množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, chladenie a vetranie a osvetlenie. Vyhotovuje sa podľa normatívnych pravidiel. Certifikát zaraďuje budovy do energetických tried na stupnici od A po G.

Na čo sa používajú?

Zaradenie budov do energetických tried môže pomôcť majiteľom a potenciálnym kupujúcim porovnať, či platia alebo budú platiť za energie viac alebo menej ako iná podobná budova. Podľa toho sa môžu rozhodnúť, koľko sú ochotní investovať. Certifikáty musia obsahovať aj odporúčaný súbor opatrení, ako možno zlepšiť energetickú účinnosť budovy. Energetické hodnotenie je súčasťou projektovej dokumentácie na stavebné povolenie.

Nie je to len zbytočná formalita?

Informácie uvedené v certifikáte môžu byť užitočné len vtedy, ak je analýza, na ktorej je certifikát založený, vykonaná dôsledne. Certifikácia môže mať vplyv na cenu budov, ak sa jej výsledky potvrdia v praktickej prevádzke. V ideálnom prípade by mohla zabezpečiť, aby sa stavali nové, efektívnejšie budovy a aby aj majitelia významne obnovených budov dbali na zníženie spotreby energie.

Koľko energetických certifikátov budov už bolo vydaných?

Od roku 2010 do novembra 2012 bolo vydaných viac ako 30 800 certifikátov budov. Viac ako 22 000 z nich sa týkalo nových budov, pričom väčšina z nich patrila do energetickej triedy B. Len niečo vyše 1 000 nových budov splnilo kritériá triedy A. Zo 7 300 významne obnovených budov s energetickým certifikátom viac ako 3 700 dosiahlo triedu B. O 1 000 menej obnovených budov dosiahlo triedu C. Iba 53 z nich dosiahlo triedu A. Zoznam budov, ktoré získali energetický certifikát, je k dispozícii na stránke www.inforeg.sk.

Kto môže budovy certifikovať?

Každý projektant, ktorý preukáže trojročné skúsenosti s projektovaním a úspešne absolvuje skúšku odbornej spôsobilosti, môže získať kvalifikáciu na vykonávanie energetickej certifikácie budov. Bolo udelených 350 odborných kvalifikácií pre štyri miesta spotreby energie v budovách. Postup pri certifikácii stanovuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z. z. Podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti a vzory energetického certifikátu a štítku sú uvedené vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z.

Kedy je certifikácia potrebná?

Od roku 2008 majú vlastníci budov vždy povinnosť zabezpečiť vykonanie energetickej certifikácie budovy:

pri dokončení novej budovy (na užívanie), pri existujúcej budove
po významnej obnove, pri predaji, pri prenájme.

V týchto prípadoch sa musia certifikovať nevýrobné budovy vrátane budov vo vlastníctve štátu, obce alebo mesta a bytových alebo rodinných domov. Zabezpečenie certifikácie, ak to vyžaduje zákon, by malo byť stanovené aj v zmluvách o správe budov.

Ak máte záujem o certifikáciu, neváhajte nás kontaktovať! Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktný formulár