Certifikované pracovné odevy: Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci začína správnym oblečením

Pracovné oblečenie je neoddeliteľnou súčasťou mnohých profesií, kde zamestnanci čelia rôznym rizikám a podmienkam. Aby sa zabezpečila ich bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, je nevyhnutné, aby pracovné odevy spĺňali určité normy a certifikácie. 

V tomto článku sa zameriame na typy certifikácií a smerníc pre pracovné oblečenie, ktoré sú platné v Európskej únii.

Európske normy (EN)

Európske normy (EN) sú technické špecifikácie, ktoré stanovujú požiadavky na bezpečnosť, kvalitu a výkonnosť produktov. V oblasti pracovného oblečenia existuje niekoľko kľúčových noriem, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty ochrany pracovníkov.

Obrázok od PikWizard

EN ISO 13688 – základné požiadavky na ochranné odevy

Táto norma stanovuje všeobecné požiadavky na ergonómiu, neškodnosť, označovanie veľkostí, starnutie, kompatibilitu a označovanie ochranných odevov. Je základom pre všetky ďalšie špecifické normy pre ochranné odevy.

EN 343 – ochrana proti dažďu

Norma EN 343 sa vzťahuje na materiály a švy odevov chrániacich proti vplyvom dažďa, snehu, hmly a vlhkosti pri práci v exteriéri. Definuje požiadavky na odolnosť proti prieniku vody a odolnosť proti vodným parám.

EN 342 – ochrana proti chladu

Táto norma špecifikuje požiadavky a metódy skúšania odevov na ochranu proti chladu pri teplotách pod -5 °C. Hodnotí sa tepelná izolácia a priedušnosť materiálov.

EN 13034 – ochrana pred kvapalnou chémiou

Táto norma špecifikuje minimálne požiadavky na chemické ochranné odevy poskytujúce obmedzenú ochranu proti kvapalnej chemikálii (typ 6 a PB [6]). Hodnotí sa odolnosť proti prieniku chemikálií a fyzikálne vlastnosti materiálov, napríklad pri práci s farbami, lakmi a inými chemikáliami.

EN 14058 – ochrana proti chladnému prostrediu

Norma EN 14058 sa týka požiadaviek na odevy určené na ochranu proti účinkom chladného prostredia s teplotami do -5 °C. Stanovuje požiadavky na tepelný odpor, priedušnosť a odolnosť proti prieniku vody.

EN ISO 20471 – výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou

Táto norma určuje požiadavky na odevy s vysokou viditeľnosťou, ktoré vizuálne signalizujú prítomnosť užívateľa. Definuje požiadavky na farbu a retroreflexiu materiálov, ako aj minimálne plochy nápadných materiálov na odeve.

EN 1149 – ochrana pred statickou elektrinou

Norma EN 1149 sa vzťahuje na materiály a konštrukčné požiadavky na odevy chrániacich pred statickou elektrinou. Cieľom je zabrániť zápalným výbojom v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu.

EN ISO 11611 – ochrana pri zváraní a podobných procesoch 

Norma EN ISO 11611 stanovuje minimálne základné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy, ktoré sa majú používať pri zváraní a podobných procesoch s porovnateľnými rizikami.

EN ISO 11612 – ochrana proti teplu a ohňu

Táto norma špecifikuje požiadavky na odevy na ochranu proti teplu a ohňu. Hodnotí sa reakcia materiálov na oheň, prenos tepla (žiarenie, konvekcia, kontakt), odolnosť proti roztrhnutiu a pevnosť švov.

Americké normy (ANSI)

Okrem európskych noriem existujú aj americké normy (ANSI), ktoré stanovujú požiadavky na bezpečnosť a ochranu pracovníkov v rôznych odvetviach. Tieto normy sa zameriavajú na špecifické riziká a poskytujú usmernenia pre výrobu a používanie pracovných odevov. 

V nasledujúcej časti sa bližšie pozrieme na dve kľúčové americké normy týkajúce sa pracovného oblečenia.

Image by freepik

ANSI/ISEA 107 – výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou

Americká norma ANSI/ISEA 107 stanovuje požiadavky na výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou, ktoré sa používajú na zvýšenie viditeľnosti pracovníkov v rizikových podmienkach, najmä v blízkosti premávky alebo ťažkých strojov. Norma definuje tri triedy odevov podľa úrovne viditeľnosti, pričom trieda 3 poskytuje najvyššiu úroveň ochrany.

Norma špecifikuje požiadavky na farbu a retroreflexiu materiálov, ako aj minimálne plochy fluorescentných a retroreflexných materiálov na odeve. Odevy musia byť tiež testované na odolnosť voči opotrebovaniu, praniu a žehleniu, aby sa zabezpečila ich trvácnosť a stálosť vysokej viditeľnosti reflexných prvkov počas používania.

NFPA 2112 – ochrana proti ohňu pre priemyselných pracovníkov

Americká norma NFPA 2112 sa zameriava na ochranné odevy pre priemyselných pracovníkov vystavených riziku flash fire (náhleho vzplanutia). Táto norma stanovuje minimálne požiadavky na konštrukciu, výkonnosť a certifikáciu odevov na ochranu proti krátkodobému pôsobeniu ohňa.

Odevy podľa NFPA 2112 musia byť vyrobené z materiálov odolných voči ohňu, ktoré zabezpečia ochranu pred popáleninami druhého a tretieho stupňa. Norma tiež vyžaduje, aby odevy pokrývali hornú a dolnú časť tela, vrátane rukávov a nohavíc. Odevy musia byť testované na odolnosť voči ohňu, tepelnej izolácii a celistvosti po vystavení plameňom.

Ďalšie medzinárodné normy a smernice

Okrem európskych a amerických noriem existujú aj ďalšie medzinárodné normy a smernice, ktoré sa týkajú pracovného oblečenia. Príkladom sú normy ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu), ktoré poskytujú celosvetovo uznávané špecifikácie pre rôzne aspekty pracovných odevov.

Medzinárodná organizácia práce (ILO) tiež vydáva smernice a odporúčania týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane používania osobných ochranných prostriedkov, ako sú pracovné odevy.

Je dôležité poznamenať, že jednotlivé krajiny môžu mať svoje vlastné národné normy a predpisy pre pracovné oblečenie, ktoré vychádzajú z medzinárodných noriem alebo ich dopĺňajú. Preto je nevyhnutné, aby zamestnávatelia a výrobcovia pracovných odevov sledovali príslušné normy a predpisy platné v ich krajine a odvetví.

Význam používania certifikovaného pracovného oblečenia

Používanie certifikovaného pracovného oblečenia má zásadný význam pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v rôznych odvetviach. Certifikácie a normy stanovujú vysoké štandardy kvality a výnosti pracovných odevov, čím sa minimalizujú riziká spojené s pracovnými podmienkami. 

V nasledujúcej časti sa bližšie pozrieme na kľúčové aspekty významu používania certifikovaného pracovného oblečenia.

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik

Zaistenie maximálnej ochrany a bezpečnosti pracovníkov

Hlavným cieľom používania certifikovaného pracovného oblečenia je poskytnúť pracovníkom maximálnu ochranu a bezpečnosť pri výkone ich práce. Certifikované odevy sú navrhnuté a testované tak, aby odolávali špecifickým rizikám a nebezpečenstvám, ktorým sú pracovníci vystavení. 

Či už ide o ochranu pred chemikáliami, ohňom, chladom, dažďom alebo inými rizikovými faktormi, certifikované pracovné odevy poskytujú spoľahlivú bariéru medzi pracovníkom a potenciálnym nebezpečenstvom.

Vďaka použitiu vysoko kvalitných a odolných materiálov, ako aj dôkladnému testovaniu podľa prísnych noriem, certifikované pracovné odevy zaručujú vysokú úroveň ochrany. Pracovníci sa tak môžu spoľahnúť na to, že ich odevy vydržia náročné pracovné podmienky a poskytnú im potrebnú ochranu v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti.

Zníženie rizika pracovných úrazov a chorôb z povolania

Používanie certifikovaného pracovného oblečenia významne prispieva k zníženiu rizika pracovných úrazov a chorôb z povolania. Mnoho pracovných činností je spojených s rôznymi rizikami, ktoré môžu viesť k vážnym zraneniam alebo dlhodobým zdravotným problémom. 

Napríklad pri pokladaní dlažby sú pracovníci vystavení riziku porezania, odrenín, pádov a nadmernej záťaže kĺbov. Certifikované pracovné odevy, ako sú odolné nohavice, rukavice a obuv s oceľovou špičkou, pomáhajú zmierniť tieto riziká a chrániť pracovníkov pred zraneniami.

Správne zvolené a certifikované pracovné oblečenie tiež prispieva k prevencii chorôb z povolania, ako sú kožné ochorenia, respiračné problémy alebo poškodenie sluchu. Odevy s príslušnými certifikáciami poskytujú ochranu pred škodlivými látkami, prachom, hlukom a inými faktormi, ktoré môžu mať dlhodobý negatívny vplyv na zdravie pracovníkov.

Súlad s legislatívnymi požiadavkami a predpismi BOZP

Používanie certifikovaného pracovného oblečenia je často vyžadované legislatívou a predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom bezpečné pracovné prostredie a poskytnúť im adekvátne osobné ochranné prostriedky, vrátane pracovného oblečenia.

Certifikácie a normy pre pracovné odevy slúžia ako základ pre splnenie týchto legislatívnych požiadaviek. Používaním certifikovaných pracovných odevov zamestnávatelia demonštrujú svoj záväzok voči BOZP a súlad s príslušnými predpismi. 

V prípade kontroly alebo inšpekcie je možné preukázať, že boli podniknuté náležité kroky na ochranu pracovníkov prostredníctvom používania certifikovaného pracovného oblečenia.

Možné zníženie nákladov spojených s pracovnými úrazmi a pokutami

Investícia do certifikovaného pracovného oblečenia môže z dlhodobého hľadiska priniesť značné finančné úspory. 

Pracovné úrazy a choroby z povolania môžu viesť k vysokým nákladom pre zamestnávateľov, či už v podobe odškodnenia, straty produktivity alebo zvýšených poistných nákladov. 

Okrem toho, nedodržanie predpisov BOZP a nepoužívanie predpísaných osobných ochranných prostriedkov môže viesť k pokutám a sankciám zo strany regulačných orgánov.

Ako vybrať správne pracovné oblečenie podľa certifikácií

Photo by Matthew Henry from Burst

Výber správneho pracovného oblečenia podľa certifikácií je kľúčovým krokom k zaisteniu maximálnej ochrany a bezpečnosti pracovníkov. S množstvom dostupných noriem a certifikácií môže byť tento proces komplikovaný. 

V nasledujúcej časti sa zameriame na praktické rady a postupy, ktoré vám pomôžu zvoliť pracovné oblečenie s príslušnými certifikáciami podľa špecifických potrieb vášho pracoviska.

Identifikácia rizík a nebezpečenstiev na pracovisku

Prvým krokom pri výbere správneho pracovného oblečenia je dôkladná identifikácia rizík a nebezpečenstiev, ktorým sú pracovníci vystavení. Každé pracovisko je jedinečné a má svoje špecifické riziká. 

Napríklad pri stavebných prácach, prácach vo výškach, ako je konštrukcia striech, sú pracovníci vystavení riziku pádu, porezania, úderu padajúcimi predmetmi a poveternostným vplyvom. Je dôležité vykonať podrobnú analýzu rizík a zohľadniť všetky potenciálne nebezpečenstvá, ktoré sa môžu na pracovisku vyskytnúť.

Identifikácia rizík by mala zahŕňať posúdenie pracovných činností, používaných materiálov a nástrojov, ako aj prostredia, v ktorom sa práca vykonáva. Konzultácie s pracovníkmi a odborníkmi v oblasti BOZP môžu poskytnúť cenné informácie a pomôcť pri identifikácii menej zjavných rizík.

Voľba vhodných noriem a certifikácií podľa pracovného prostredia

Po identifikácii rizík je potrebné zvoliť vhodné normy a certifikácie pre pracovné oblečenie, ktoré najlepšie zodpovedajú daným podmienkam. Rôzne normy a certifikácie sa zameriavajú na špecifické riziká a poskytujú rôzne úrovne ochrany.

Pri výbere vhodných noriem je dôležité zohľadniť typ práce, prostredie a úroveň rizika. Napríklad pre prácu s chemikáliami sú relevantné normy EN 13034 (typ 6) alebo EN 14605 (typ 4), zatiaľ čo pre prácu v chladnom prostredí sú vhodné normy EN 342 alebo EN 14058. 

Pri prácach vo výškach sú zase kľúčové normy EN 361 pre zachytávacie postroje a EN 355 pre tlmiče pádu.

Je tiež potrebné zvážiť kombináciu rôznych noriem a certifikácií, aby sa dosiahla optimálna ochrana. Napríklad pri stavebných prácach môže byť potrebné kombinovať odevy s vysokou viditeľnosťou (EN ISO 20471), ochranu proti mechanickým rizikám (EN ISO 13688) a ochranu proti poveternostným vplyvom (EN 343).

Overenie certifikátov a označení na pracovnom oblečení

Pri nákupe pracovného oblečenia je nevyhnutné overiť, či má príslušné certifikáty a označenia. Certifikované pracovné odevy musia mať jasne viditeľné označenie CE (Conformité Européenne) a piktogramy označujúce špecifické normy a úrovne ochrany.

Okrem toho by mali byť k dispozícii aj príslušné certifikáty a dokumentácia od notifikovaných orgánov, ktoré potvrdzujú zhodu s deklarovanými normami. 

Je dôležité si tieto dokumenty vyžiadať od dodávateľa a starostlivo ich preskúmať, aby sa zabezpečilo, že pracovné oblečenie skutočne spĺňa požadované normy a poskytuje deklarovanú úroveň ochrany.

Je tiež vhodné oboznámiť sa s označeniami a symbolmi na pracovnom oblečení, ktoré indikujú špecifické vlastnosti a úrovne ochrany. Tieto informácie sú zvyčajne uvedené na štítkoch alebo v priložených informačných materiáloch.

Spolupráca s dôveryhodnými dodávateľmi pracovného oblečenia

Spolupráca s dôveryhodnými a skúsenými dodávateľmi pracovného oblečenia, ktorí vám dodajú overené a kvalitné pracovné odevy môže významne uľahčiť proces výberu správnych odevov podľa certifikácií. Kvalitní dodávatelia by mali mať rozsiahle znalosti o normách, certifikáciách a ich aplikácii v rôznych pracovných prostrediach.

Pri výbere dodávateľa je dôležité zohľadniť jeho reputáciu, skúsenosti a referencie. Dodávateľ by mal byť schopný poskytnúť poradenstvo a odporúčania na základe špecifických potrieb vášho pracoviska a pomôcť vám vybrať pracovné oblečenie s príslušnými certifikáciami.

Spolupráca s dodávateľom by mala byť založená na otvorenej komunikácii a dôvere. Je vhodné klásť otázky, vyžadovať podrobné informácie o produktoch a certifikáciách a v prípade potreby si vyžiadať vzorky na testovanie a hodnotenie. 

Dlhodobá spolupráca s dôveryhodným dodávateľom môže priniesť výhody v podobe konzistentnej kvality, spoľahlivosti dodávok a odbornej podpory.

Starostlivosť a údržba certifikovaného pracovného oblečenia

Obrázok od PikWizard

Starostlivosť a údržba certifikovaného pracovného oblečenia je rovnako dôležitá ako jeho správny výber. Adekvátna starostlivosť o pracovné odevy zaručuje, že si zachovajú svoje ochranné vlastnosti a zostanú funkčné po celú dobu ich životnosti. 

V nasledujúcej časti sa budeme venovať kľúčovým aspektom starostlivosti a údržby certifikovaného pracovného oblečenia, aby sme zabezpečili jeho optimálny výkon a trvanlivosť.

Dodržiavanie pokynov výrobcu pre pranie a údržbu

Každý kus certifikovaného pracovného oblečenia by mal byť dodaný s pokynmi výrobcu pre pranie a údržbu. Je nevyhnutné dôsledne dodržiavať tieto pokyny, aby sa zachovali ochranné vlastnosti a certifikácia odevu. Pokyny môžu zahŕňať špecifické požiadavky na teplotu prania, typ pracieho prostriedku, spôsob sušenia a žehlenia.

Napríklad pri pracovnom oblečení pre zdravotnícke zariadenia je mimoriadne dôležité dodržiavať predpísané postupy prania a dezinfekcie, aby sa zabránilo šíreniu infekcií a kontaminácii. Zdravotnícke odevy často vyžadujú pranie pri vysokých teplotách a použitie špeciálnych dezinfekčných prostriedkov. 

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zníženiu účinnosti ochrany a ohroziť bezpečnosť pacientov a zdravotníckeho personálu.

Je tiež dôležité zohľadniť špecifické požiadavky na údržbu pre rôzne typy materiálov a úprav. Napríklad odevy s nehorľavou úpravou môžu vyžadovať špeciálne postupy prania, aby sa zachovala ich ohňovzdornosť. Odevy s vysokou viditeľnosťou zase môžu mať osobitné požiadavky na sušenie a skladovanie, aby sa predišlo blednutiu reflexných pásov.

Pravidelná kontrola opotrebenia a poškodenia

Pravidelná kontrola certifikovaného pracovného oblečenia je nevyhnutná na včasné odhalenie opotrebenia, poškodenia alebo iných nedostatkov, ktoré môžu ovplyvniť jeho ochranné vlastnosti. Zamestnávatelia by mali zaviesť systém pravidelných kontrol pracovného oblečenia a viesť záznamy o ich výsledkoch.

Kontrola by mala zahŕňať vizuálnu prehliadku odevu, overenie celistvosti švov, zipov a zapínania, kontrolu reflexných prvkov a označení. Je tiež dôležité skontrolovať, či odev nie je nadmerne opotrebovaný, vyblednutý alebo či nemá diery, trhliny alebo iné poškodenia.

Zamestnanci by mali byť vyškolení, aby rozpoznali známky poškodenia a opotrebenia a okamžite ich nahlásili zodpovednej osobe. Včasná identifikácia a nahlásenie problémov umožňuje rýchlu nápravu a výmenu poškodených odevov, čím sa minimalizuje riziko zranenia alebo nehody.

Výmena poškodeného alebo opotrebovaného oblečenia

Ak sa pri kontrole zistí, že certifikované pracovné oblečenie je poškodené, nadmerne opotrebované alebo už nespĺňa požadované normy, je nevyhnutné ho okamžite vymeniť. Poškodené alebo opotrebované oblečenie už nemusí poskytovať požadovanú úroveň ochrany a môže vystaviť pracovníkov zvýšenému riziku.

Zamestnávatelia by mali mať zavedený systém na rýchlu a efektívnu výmenu poškodeného oblečenia a pracovnej obuvi. Je dôležité zabezpečiť, aby boli k dispozícii adekvátne zásoby náhradného oblečenia v rôznych veľkostiach, aby sa minimalizoval čas, kedy sú pracovníci bez zodpovedajúcej ochrany.

Pri výmene poškodeného oblečenia je tiež dôležité zabezpečiť, aby nové odevy spĺňali rovnaké normy a certifikácie ako pôvodné. Nákup a používanie necertifikovaných alebo neadekvátnych náhrad môže viesť k porušeniu predpisov a ohrozeniu bezpečnosti pracovníkov.

Správne skladovanie pracovného oblečenia

Správne skladovanie certifikovaného pracovného oblečenia je dôležité pre zachovanie jeho ochranných vlastností a predĺženie životnosti. Pracovné odevy by mali byť skladované v čistom, suchom a dobre vetranom prostredí, chránené pred priamym slnečným žiarením, vysokými teplotami a vlhkosťou.

Skladovacie priestory by mali byť organizované tak, aby sa zabránilo kontaminácii čistého oblečenia znečisteným alebo kontaminovaným odevom. Je vhodné mať oddelené priestory alebo skrinky pre čisté a použité oblečenie.

Pri skladovaní je tiež dôležité dodržiavať pokyny výrobcu, ak sú k dispozícii. Niektoré typy pracovného oblečenia môžu vyžadovať špecifické podmienky skladovania, aby sa zachovali ich vlastnosti. Napríklad odevy s nehorľavou úpravou by nemali byť skladované v blízkosti zdrojov tepla alebo ohňa.

Správne skladovanie pracovného oblečenia nielen predlžuje jeho životnosť, ale tiež zaručuje, že je vždy pripravené na použitie v čistom a funkčnom stave.

Časté otázky a mýty o certifikáciách pracovného oblečenia

Photo by Shopify Partners from Burst

Okolo certifikácií pracovného oblečenia existuje veľa nejasností a mýtov, ktoré môžu viesť k nesprávnym rozhodnutiam a potenciálne ohroziť bezpečnosť pracovníkov. 

V tejto záverečnej časti sa zameriame na vysvetlenie bežných omylov a zodpovieme časté otázky, aby sme pomohli zamestnávateľom a pracovníkom lepšie porozumieť problematike certifikácií a vybrať si správne pracovné oblečenie.

Bežné nejasnosti a omyly ohľadom certifikácie pracovných odevov

Jedným z najbežnejších omylov je presvedčenie, že certifikované pracovné oblečenie je nepotrebné alebo príliš drahé

Je dôležité si uvedomiť, že certifikované oblečenie je navrhnuté a testované tak, aby poskytovalo špecifickú ochranu proti konkrétnym rizikám. Investícia do certifikovaného oblečenia sa v dlhodobom horizonte oplatí, pretože znižuje riziko zranení, nehôd a súvisiacich nákladov.

Zaujímavosť: V pracovnom procese sú dôležité aj pravidelné prestávky na oddych, občerstvenie a kávu. Vedeli ste, že káva a kofeín vám nemusí pomôcť len s pozornosťou a energiou pri práci, ale môže mať aj ďalšie zdravotné benefity?

Ďalším bežným omylom je, že jedna veľkosť certifikovaného oblečenia vyhovuje všetkým.

Každý pracovník má iné telesné proporcie a je dôležité, aby pracovné oblečenie správne sedelo a umožňovalo voľný pohyb. Nesprávna veľkosť môže obmedzovať pohyblivosť a znížiť úroveň ochrany. Zamestnávatelia by mali zabezpečiť, aby boli k dispozícii rôzne veľkosti a aby si pracovníci mohli vybrať oblečenie, ktoré im vyhovuje.

Niektorí ľudia sa tiež domnievajú, že certifikácie sú len formalitou a nezaručujú skutočnú kvalitu alebo ochranu

Je pravda, že samotná certifikácia negarantuje dokonalú ochranu, ale je dôležitým ukazovateľom, že oblečenie bolo testované a spĺňa určité normy. Pri výbere pracovného oblečenia je dôležité hľadať renomované značky a dodávateľov, ktorí sa osvedčili v oblasti kvality a spoľahlivosti.

Zodpovedanie často kladených otázok

Otázka: Aký je rozdiel medzi certifikovaným a necertifikovaným pracovným oblečením?

Odpoveď: Certifikované pracovné oblečenie prešlo prísnymi testami a spĺňa špecifické normy pre ochranu proti konkrétnym rizikám. Necertifikované oblečenie nemuselo prejsť týmito testami a jeho schopnosť poskytovať adekvátnu ochranu je neistá. Certifikácia je zárukou, že oblečenie bolo navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňalo uznávané bezpečnostné štandardy.

Otázka: Ako často je potrebné vymieňať certifikované pracovné oblečenie?

Odpoveď: Frekvencia výmeny certifikovaného pracovného oblečenia závisí od viacerých faktorov, ako sú podmienky používania, typ práce a miera opotrebenia. Všeobecne sa odporúča vymieňať oblečenie, keď vykazuje známky nadmerného opotrebenia, poškodenia alebo keď už nespĺňa požadované normy. 

Otázka: Je možné používať vlastné pracovné oblečenie namiesto certifikovaného?

Odpoveď: Vo väčšine prípadov nie je vhodné používať vlastné pracovné oblečenie ako náhradu za certifikované. Certifikované oblečenie je špeciálne navrhnuté a testované, aby poskytovalo potrebnú úroveň ochrany pre dané pracovné prostredie. Vlastné oblečenie nemusí spĺňať tieto požiadavky a môže vystaviť pracovníkov zbytočnému riziku. 

Otázka: Sú certifikácie pracovného oblečenia medzinárodne uznávané?

Odpoveď: Mnohé certifikácie pracovného oblečenia, ako sú európske normy (EN) alebo americké normy (ANSI), sú medzinárodne uznávané a používané. Tieto normy sú výsledkom spolupráce odborníkov z rôznych krajín a sú navrhnuté tak, aby poskytovali konzistentné a spoľahlivé štandardy bezpečnosti. Niektoré krajiny však môžu mať dodatočné národné normy alebo požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

PoctiveSEO.sk – Zoznámte sa so SEO a naučte sa ho využiť vo svoj prospech: Od základov po najdôležitejšie faktory

Autor: Mgr. Radka Žiaková, Obsahová špecialistka z PoctiveSEO na zdravotné a odborné témy