Beyond Brexit: posilnenie uznávania označenia CE

Nedávne aktualizácie oficiálnych usmernení o používaní značky UKCA naznačujú, že vláda Spojeného kráľovstva má v úmysle rozšíriť uznávanie značky CE EÚ na neurčito vo vzťahu k ešte väčšiemu počtu kategórií tovaru uvádzaného na trh Spojeného kráľovstva.

V nadväznosti na našu predchádzajúcu aktualizáciu sa v najnovších usmerneniach vlády Spojeného kráľovstva k používaniu označenia UKCA (vydaných 24. januára 2024) ustanovuje uznávanie označenia CE pripojeného k trom ďalším kategóriám výrobkov určených na trh Spojeného kráľovstva na dobu neurčitú po decembri 2024. Najnovšie zahrnuté kategórie výrobkov sú tie, ktoré spadajú do pôsobnosti nariadení o ekodizajne, civilných výbušninách a vo väčšine prípadov o obmedzení nebezpečných látok (v elektrických zariadeniach) (RoHS). V čase písania tohto dokumentu bude túto pokračujúcu podporu označovania CE využívať nasledujúcich 21 kategórií výrobkov:

Hračky
pyrotechnika
rekreačné plavidlá a osobné vodné skútre
jednoduché tlakové nádoby
elektromagnetická kompatibilita
váhy s neautomatickou činnosťou
meracie prístroje
meracie nádoby a tlakové fľaše
výťahy
zariadenia pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (UKEX)
rádiotechnické zariadenia
tlakové zariadenia
osobné ochranné prostriedky (OOP)
plynové zariadenia
strojové zariadenia
zariadenia na vonkajšie použitie
aerosólové rozprašovače
nízkonapäťové elektrické zariadenia
civilné výbušniny
ekodizajn
Obmedzenie nebezpečných látok (v elektrických zariadeniach) (RoHS)

Hoci podrobné usmernenie ešte nebolo zverejnené, toto rozšírenie uvoľnenia predpisov v skutočnosti odstraňuje požiadavku na označovanie UKCA na iných kategóriách výrobkov, ktoré sa od januára 2025 uvádzajú na trh v EÚ a v Spojenom kráľovstve.

Uvedené oznámenie sa v súčasnosti nevzťahuje na nasledujúce kategórie výrobkov (v rámci ktorých budú naďalej platiť osobitné usmerňovacie materiály a bude sa vyžadovať označovanie UKCA v súlade s osobitnými prechodnými ustanoveniami):

zdravotnícke pomôcky
stavebné výrobky
márnotratné zariadenia
železničné výrobky
káble
prenosné tlakové zariadenia
letecké systémy bez posádky

Okrem toho vláda Spojeného kráľovstva oznámila zavedenie nového “zrýchleného” postupu, ktorý umožní výrobcom uviesť výrobky na trh Spojeného kráľovstva, ak spĺňajú základné požiadavky EÚ a boli prípadne posúdené na základe noriem EÚ uznaným orgánom posudzovania zhody. Aby výrobcovia mohli využiť toto opatrenie, budú musieť umiestniť značku UKCA (ak je to povolené) a vypracovať vyhlásenie o zhode Spojeného kráľovstva, v ktorom uvedú zhodu s príslušnými právnymi predpismi EÚ. To znamená, že ak sa na výrobky vzťahuje viac ako jedno nariadenie, možno použiť kombinované postupy UKCA a CE zhody. Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť podnikom dlhodobú istotu a flexibilitu, ak by Spojené kráľovstvo v budúcnosti vyžadovalo označenie UKCA pre určité nariadenia. V čase písania tejto aktualizácie ešte neboli zverejnené podrobné usmernenia k tomuto navrhovanému “zrýchlenému” postupu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyššie uvedeného alebo akéhokoľvek iného predmetu súvisiaceho s dodržiavaním súladu výrobkov v Spojenom kráľovstve alebo v zahraničí, neváhajte nás kontaktovať.

Ak máte záujem o certifikáciu, neváhajte nás kontaktovať! Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktný formulárt