Upozornenie na nebezpečný výrobok:

Stropné svetlo z Poľska predstavuje bezpečnostné riziko

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na nebezpečný výrobok - stropné svietidlo "Strühm LEON LED C 12W NW" z Poľska. Po otvorení plastového krytu môže svietidlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom z dôvodu dostupnosti častí pod napätím. Výrobok tiež nespĺňa viaceré technické normy, čo môže vážne ohroziť spotrebiteľov. Inšpektorát vyzýva všetkých, ktorí vlastnia tento výrobok, aby ho okamžite prestali používať a informovali príslušné orgány. Odporúča sa vrátiť výrobok predajcovi.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti výrobkov, ktoré plánujete doviezť, zabezpečíme kontrolu ich dokumentácie a bezpečnosti.


Pozor na nebezpečnú hračku. Obsahuje 700-krát viac olova, ako je povolený limit

Česká obchodná inšpekcia (ČOI) varovala pred hračkou, ktorá predstavuje vážne riziko z dôvodu možného znečistenia životného prostredia. Podľa nej ľahký tank SPECIAL MISSION obsahuje v spájkovaných spojoch 72 % olova, pričom povolená hodnota je 0,1. Nie sú k nej priložené ani povinné údaje a bezpečnostné informácie.

Podľa CTIA plastová hračka na batérie nespĺňa obmedzenia týkajúce sa používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. "Ide o plastovú hračku na tužkové batérie v tvare vojenského tanku so zvukom a svetlom. Hračka je určená pre deti staršie ako tri roky," opísala inšpekcia.

"V spájkovanom spoji vo vnútri hračky bol zistený obsah olova, ktorý mnohonásobne prekračoval povolený limit 0,1 %, a to až na 72,0 %," uviedla inšpekcia. "Predstavuje vážne riziko pre životné prostredie z dôvodu možného znečistenia životného prostredia," dodala ČOI k nebezpečenstvu.
Uviedla, že hračka tiež nespĺňala požiadavky na identifikáciu výrobcu a nebol k nej priložený návod a bezpečnostné informácie. Inšpekcia nariadila stiahnuť výrobok, ktorý distribuovala spoločnosť Moonlight H-B s.r.o. z Frýdku-Místku, z trhu.


Revízia normy ISO 14001 pridáva opatrenia týkajúce sa zmeny klímy:

Nové požiadavky od roku 2024

V roku 2024 ISO a IAF oznámili, že do normy ISO 14001 budú pridané opatrenia týkajúce sa zmeny klímy. Tieto zmeny zahŕňajú posúdenie vplyvu zmeny klímy na organizácie a požiadavky na príslušné zainteresované strany. Cieľom je zabezpečiť, aby organizácie aktívne riešili riziká a príležitosti spojené so zmenou klímy. To môže ovplyvniť dodávateľské reťazce, bezpečnosť na pracovisku, dostupnosť zdrojov a plnenie očakávaní zákazníkov. Norma ISO 14001 tak poskytne organizáciám návod, ako zohľadniť otázky zmeny klímy vo svojom environmentálnom manažérstve.


Certifikované pracovné odevy: Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci začína správnym oblečením

Certifikované pracovné odevy: Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci začína správnym oblečením

Pracovné oblečenie je neoddeliteľnou súčasťou mnohých profesií, kde zamestnanci čelia rôznym rizikám a podmienkam. Aby sa zabezpečila ich bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, je nevyhnutné, aby pracovné odevy spĺňali určité normy a certifikácie. 

V tomto článku sa zameriame na typy certifikácií a smerníc pre pracovné oblečenie, ktoré sú platné v Európskej únii.

Európske normy (EN)

Európske normy (EN) sú technické špecifikácie, ktoré stanovujú požiadavky na bezpečnosť, kvalitu a výkonnosť produktov. V oblasti pracovného oblečenia existuje niekoľko kľúčových noriem, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty ochrany pracovníkov.

Obrázok od PikWizard

EN ISO 13688 – základné požiadavky na ochranné odevy

Táto norma stanovuje všeobecné požiadavky na ergonómiu, neškodnosť, označovanie veľkostí, starnutie, kompatibilitu a označovanie ochranných odevov. Je základom pre všetky ďalšie špecifické normy pre ochranné odevy.

EN 343 – ochrana proti dažďu

Norma EN 343 sa vzťahuje na materiály a švy odevov chrániacich proti vplyvom dažďa, snehu, hmly a vlhkosti pri práci v exteriéri. Definuje požiadavky na odolnosť proti prieniku vody a odolnosť proti vodným parám.

EN 342 – ochrana proti chladu

Táto norma špecifikuje požiadavky a metódy skúšania odevov na ochranu proti chladu pri teplotách pod -5 °C. Hodnotí sa tepelná izolácia a priedušnosť materiálov.

EN 13034 – ochrana pred kvapalnou chémiou

Táto norma špecifikuje minimálne požiadavky na chemické ochranné odevy poskytujúce obmedzenú ochranu proti kvapalnej chemikálii (typ 6 a PB [6]). Hodnotí sa odolnosť proti prieniku chemikálií a fyzikálne vlastnosti materiálov, napríklad pri práci s farbami, lakmi a inými chemikáliami.

EN 14058 – ochrana proti chladnému prostrediu

Norma EN 14058 sa týka požiadaviek na odevy určené na ochranu proti účinkom chladného prostredia s teplotami do -5 °C. Stanovuje požiadavky na tepelný odpor, priedušnosť a odolnosť proti prieniku vody.

EN ISO 20471 – výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou

Táto norma určuje požiadavky na odevy s vysokou viditeľnosťou, ktoré vizuálne signalizujú prítomnosť užívateľa. Definuje požiadavky na farbu a retroreflexiu materiálov, ako aj minimálne plochy nápadných materiálov na odeve.

EN 1149 – ochrana pred statickou elektrinou

Norma EN 1149 sa vzťahuje na materiály a konštrukčné požiadavky na odevy chrániacich pred statickou elektrinou. Cieľom je zabrániť zápalným výbojom v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu.

EN ISO 11611 – ochrana pri zváraní a podobných procesoch 

Norma EN ISO 11611 stanovuje minimálne základné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy, ktoré sa majú používať pri zváraní a podobných procesoch s porovnateľnými rizikami.

EN ISO 11612 – ochrana proti teplu a ohňu

Táto norma špecifikuje požiadavky na odevy na ochranu proti teplu a ohňu. Hodnotí sa reakcia materiálov na oheň, prenos tepla (žiarenie, konvekcia, kontakt), odolnosť proti roztrhnutiu a pevnosť švov.

Americké normy (ANSI)

Okrem európskych noriem existujú aj americké normy (ANSI), ktoré stanovujú požiadavky na bezpečnosť a ochranu pracovníkov v rôznych odvetviach. Tieto normy sa zameriavajú na špecifické riziká a poskytujú usmernenia pre výrobu a používanie pracovných odevov. 

V nasledujúcej časti sa bližšie pozrieme na dve kľúčové americké normy týkajúce sa pracovného oblečenia.

Image by freepik

ANSI/ISEA 107 – výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou

Americká norma ANSI/ISEA 107 stanovuje požiadavky na výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou, ktoré sa používajú na zvýšenie viditeľnosti pracovníkov v rizikových podmienkach, najmä v blízkosti premávky alebo ťažkých strojov. Norma definuje tri triedy odevov podľa úrovne viditeľnosti, pričom trieda 3 poskytuje najvyššiu úroveň ochrany.

Norma špecifikuje požiadavky na farbu a retroreflexiu materiálov, ako aj minimálne plochy fluorescentných a retroreflexných materiálov na odeve. Odevy musia byť tiež testované na odolnosť voči opotrebovaniu, praniu a žehleniu, aby sa zabezpečila ich trvácnosť a stálosť vysokej viditeľnosti reflexných prvkov počas používania.

NFPA 2112 – ochrana proti ohňu pre priemyselných pracovníkov

Americká norma NFPA 2112 sa zameriava na ochranné odevy pre priemyselných pracovníkov vystavených riziku flash fire (náhleho vzplanutia). Táto norma stanovuje minimálne požiadavky na konštrukciu, výkonnosť a certifikáciu odevov na ochranu proti krátkodobému pôsobeniu ohňa.

Odevy podľa NFPA 2112 musia byť vyrobené z materiálov odolných voči ohňu, ktoré zabezpečia ochranu pred popáleninami druhého a tretieho stupňa. Norma tiež vyžaduje, aby odevy pokrývali hornú a dolnú časť tela, vrátane rukávov a nohavíc. Odevy musia byť testované na odolnosť voči ohňu, tepelnej izolácii a celistvosti po vystavení plameňom.

Ďalšie medzinárodné normy a smernice

Okrem európskych a amerických noriem existujú aj ďalšie medzinárodné normy a smernice, ktoré sa týkajú pracovného oblečenia. Príkladom sú normy ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu), ktoré poskytujú celosvetovo uznávané špecifikácie pre rôzne aspekty pracovných odevov.

Medzinárodná organizácia práce (ILO) tiež vydáva smernice a odporúčania týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane používania osobných ochranných prostriedkov, ako sú pracovné odevy.

Je dôležité poznamenať, že jednotlivé krajiny môžu mať svoje vlastné národné normy a predpisy pre pracovné oblečenie, ktoré vychádzajú z medzinárodných noriem alebo ich dopĺňajú. Preto je nevyhnutné, aby zamestnávatelia a výrobcovia pracovných odevov sledovali príslušné normy a predpisy platné v ich krajine a odvetví.

Význam používania certifikovaného pracovného oblečenia

Používanie certifikovaného pracovného oblečenia má zásadný význam pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v rôznych odvetviach. Certifikácie a normy stanovujú vysoké štandardy kvality a výnosti pracovných odevov, čím sa minimalizujú riziká spojené s pracovnými podmienkami. 

V nasledujúcej časti sa bližšie pozrieme na kľúčové aspekty významu používania certifikovaného pracovného oblečenia.

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik

Zaistenie maximálnej ochrany a bezpečnosti pracovníkov

Hlavným cieľom používania certifikovaného pracovného oblečenia je poskytnúť pracovníkom maximálnu ochranu a bezpečnosť pri výkone ich práce. Certifikované odevy sú navrhnuté a testované tak, aby odolávali špecifickým rizikám a nebezpečenstvám, ktorým sú pracovníci vystavení. 

Či už ide o ochranu pred chemikáliami, ohňom, chladom, dažďom alebo inými rizikovými faktormi, certifikované pracovné odevy poskytujú spoľahlivú bariéru medzi pracovníkom a potenciálnym nebezpečenstvom.

Vďaka použitiu vysoko kvalitných a odolných materiálov, ako aj dôkladnému testovaniu podľa prísnych noriem, certifikované pracovné odevy zaručujú vysokú úroveň ochrany. Pracovníci sa tak môžu spoľahnúť na to, že ich odevy vydržia náročné pracovné podmienky a poskytnú im potrebnú ochranu v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti.

Zníženie rizika pracovných úrazov a chorôb z povolania

Používanie certifikovaného pracovného oblečenia významne prispieva k zníženiu rizika pracovných úrazov a chorôb z povolania. Mnoho pracovných činností je spojených s rôznymi rizikami, ktoré môžu viesť k vážnym zraneniam alebo dlhodobým zdravotným problémom. 

Napríklad pri pokladaní dlažby sú pracovníci vystavení riziku porezania, odrenín, pádov a nadmernej záťaže kĺbov. Certifikované pracovné odevy, ako sú odolné nohavice, rukavice a obuv s oceľovou špičkou, pomáhajú zmierniť tieto riziká a chrániť pracovníkov pred zraneniami.

Správne zvolené a certifikované pracovné oblečenie tiež prispieva k prevencii chorôb z povolania, ako sú kožné ochorenia, respiračné problémy alebo poškodenie sluchu. Odevy s príslušnými certifikáciami poskytujú ochranu pred škodlivými látkami, prachom, hlukom a inými faktormi, ktoré môžu mať dlhodobý negatívny vplyv na zdravie pracovníkov.

Súlad s legislatívnymi požiadavkami a predpismi BOZP

Používanie certifikovaného pracovného oblečenia je často vyžadované legislatívou a predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom bezpečné pracovné prostredie a poskytnúť im adekvátne osobné ochranné prostriedky, vrátane pracovného oblečenia.

Certifikácie a normy pre pracovné odevy slúžia ako základ pre splnenie týchto legislatívnych požiadaviek. Používaním certifikovaných pracovných odevov zamestnávatelia demonštrujú svoj záväzok voči BOZP a súlad s príslušnými predpismi. 

V prípade kontroly alebo inšpekcie je možné preukázať, že boli podniknuté náležité kroky na ochranu pracovníkov prostredníctvom používania certifikovaného pracovného oblečenia.

Možné zníženie nákladov spojených s pracovnými úrazmi a pokutami

Investícia do certifikovaného pracovného oblečenia môže z dlhodobého hľadiska priniesť značné finančné úspory. 

Pracovné úrazy a choroby z povolania môžu viesť k vysokým nákladom pre zamestnávateľov, či už v podobe odškodnenia, straty produktivity alebo zvýšených poistných nákladov. 

Okrem toho, nedodržanie predpisov BOZP a nepoužívanie predpísaných osobných ochranných prostriedkov môže viesť k pokutám a sankciám zo strany regulačných orgánov.

Ako vybrať správne pracovné oblečenie podľa certifikácií

Photo by Matthew Henry from Burst

Výber správneho pracovného oblečenia podľa certifikácií je kľúčovým krokom k zaisteniu maximálnej ochrany a bezpečnosti pracovníkov. S množstvom dostupných noriem a certifikácií môže byť tento proces komplikovaný. 

V nasledujúcej časti sa zameriame na praktické rady a postupy, ktoré vám pomôžu zvoliť pracovné oblečenie s príslušnými certifikáciami podľa špecifických potrieb vášho pracoviska.

Identifikácia rizík a nebezpečenstiev na pracovisku

Prvým krokom pri výbere správneho pracovného oblečenia je dôkladná identifikácia rizík a nebezpečenstiev, ktorým sú pracovníci vystavení. Každé pracovisko je jedinečné a má svoje špecifické riziká. 

Napríklad pri stavebných prácach, prácach vo výškach, ako je konštrukcia striech, sú pracovníci vystavení riziku pádu, porezania, úderu padajúcimi predmetmi a poveternostným vplyvom. Je dôležité vykonať podrobnú analýzu rizík a zohľadniť všetky potenciálne nebezpečenstvá, ktoré sa môžu na pracovisku vyskytnúť.

Identifikácia rizík by mala zahŕňať posúdenie pracovných činností, používaných materiálov a nástrojov, ako aj prostredia, v ktorom sa práca vykonáva. Konzultácie s pracovníkmi a odborníkmi v oblasti BOZP môžu poskytnúť cenné informácie a pomôcť pri identifikácii menej zjavných rizík.

Voľba vhodných noriem a certifikácií podľa pracovného prostredia

Po identifikácii rizík je potrebné zvoliť vhodné normy a certifikácie pre pracovné oblečenie, ktoré najlepšie zodpovedajú daným podmienkam. Rôzne normy a certifikácie sa zameriavajú na špecifické riziká a poskytujú rôzne úrovne ochrany.

Pri výbere vhodných noriem je dôležité zohľadniť typ práce, prostredie a úroveň rizika. Napríklad pre prácu s chemikáliami sú relevantné normy EN 13034 (typ 6) alebo EN 14605 (typ 4), zatiaľ čo pre prácu v chladnom prostredí sú vhodné normy EN 342 alebo EN 14058. 

Pri prácach vo výškach sú zase kľúčové normy EN 361 pre zachytávacie postroje a EN 355 pre tlmiče pádu.

Je tiež potrebné zvážiť kombináciu rôznych noriem a certifikácií, aby sa dosiahla optimálna ochrana. Napríklad pri stavebných prácach môže byť potrebné kombinovať odevy s vysokou viditeľnosťou (EN ISO 20471), ochranu proti mechanickým rizikám (EN ISO 13688) a ochranu proti poveternostným vplyvom (EN 343).

Overenie certifikátov a označení na pracovnom oblečení

Pri nákupe pracovného oblečenia je nevyhnutné overiť, či má príslušné certifikáty a označenia. Certifikované pracovné odevy musia mať jasne viditeľné označenie CE (Conformité Européenne) a piktogramy označujúce špecifické normy a úrovne ochrany.

Okrem toho by mali byť k dispozícii aj príslušné certifikáty a dokumentácia od notifikovaných orgánov, ktoré potvrdzujú zhodu s deklarovanými normami. 

Je dôležité si tieto dokumenty vyžiadať od dodávateľa a starostlivo ich preskúmať, aby sa zabezpečilo, že pracovné oblečenie skutočne spĺňa požadované normy a poskytuje deklarovanú úroveň ochrany.

Je tiež vhodné oboznámiť sa s označeniami a symbolmi na pracovnom oblečení, ktoré indikujú špecifické vlastnosti a úrovne ochrany. Tieto informácie sú zvyčajne uvedené na štítkoch alebo v priložených informačných materiáloch.

Spolupráca s dôveryhodnými dodávateľmi pracovného oblečenia

Spolupráca s dôveryhodnými a skúsenými dodávateľmi pracovného oblečenia, ktorí vám dodajú overené a kvalitné pracovné odevy môže významne uľahčiť proces výberu správnych odevov podľa certifikácií. Kvalitní dodávatelia by mali mať rozsiahle znalosti o normách, certifikáciách a ich aplikácii v rôznych pracovných prostrediach.

Pri výbere dodávateľa je dôležité zohľadniť jeho reputáciu, skúsenosti a referencie. Dodávateľ by mal byť schopný poskytnúť poradenstvo a odporúčania na základe špecifických potrieb vášho pracoviska a pomôcť vám vybrať pracovné oblečenie s príslušnými certifikáciami.

Spolupráca s dodávateľom by mala byť založená na otvorenej komunikácii a dôvere. Je vhodné klásť otázky, vyžadovať podrobné informácie o produktoch a certifikáciách a v prípade potreby si vyžiadať vzorky na testovanie a hodnotenie. 

Dlhodobá spolupráca s dôveryhodným dodávateľom môže priniesť výhody v podobe konzistentnej kvality, spoľahlivosti dodávok a odbornej podpory.

Starostlivosť a údržba certifikovaného pracovného oblečenia

Obrázok od PikWizard

Starostlivosť a údržba certifikovaného pracovného oblečenia je rovnako dôležitá ako jeho správny výber. Adekvátna starostlivosť o pracovné odevy zaručuje, že si zachovajú svoje ochranné vlastnosti a zostanú funkčné po celú dobu ich životnosti. 

V nasledujúcej časti sa budeme venovať kľúčovým aspektom starostlivosti a údržby certifikovaného pracovného oblečenia, aby sme zabezpečili jeho optimálny výkon a trvanlivosť.

Dodržiavanie pokynov výrobcu pre pranie a údržbu

Každý kus certifikovaného pracovného oblečenia by mal byť dodaný s pokynmi výrobcu pre pranie a údržbu. Je nevyhnutné dôsledne dodržiavať tieto pokyny, aby sa zachovali ochranné vlastnosti a certifikácia odevu. Pokyny môžu zahŕňať špecifické požiadavky na teplotu prania, typ pracieho prostriedku, spôsob sušenia a žehlenia.

Napríklad pri pracovnom oblečení pre zdravotnícke zariadenia je mimoriadne dôležité dodržiavať predpísané postupy prania a dezinfekcie, aby sa zabránilo šíreniu infekcií a kontaminácii. Zdravotnícke odevy často vyžadujú pranie pri vysokých teplotách a použitie špeciálnych dezinfekčných prostriedkov. 

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zníženiu účinnosti ochrany a ohroziť bezpečnosť pacientov a zdravotníckeho personálu.

Je tiež dôležité zohľadniť špecifické požiadavky na údržbu pre rôzne typy materiálov a úprav. Napríklad odevy s nehorľavou úpravou môžu vyžadovať špeciálne postupy prania, aby sa zachovala ich ohňovzdornosť. Odevy s vysokou viditeľnosťou zase môžu mať osobitné požiadavky na sušenie a skladovanie, aby sa predišlo blednutiu reflexných pásov.

Pravidelná kontrola opotrebenia a poškodenia

Pravidelná kontrola certifikovaného pracovného oblečenia je nevyhnutná na včasné odhalenie opotrebenia, poškodenia alebo iných nedostatkov, ktoré môžu ovplyvniť jeho ochranné vlastnosti. Zamestnávatelia by mali zaviesť systém pravidelných kontrol pracovného oblečenia a viesť záznamy o ich výsledkoch.

Kontrola by mala zahŕňať vizuálnu prehliadku odevu, overenie celistvosti švov, zipov a zapínania, kontrolu reflexných prvkov a označení. Je tiež dôležité skontrolovať, či odev nie je nadmerne opotrebovaný, vyblednutý alebo či nemá diery, trhliny alebo iné poškodenia.

Zamestnanci by mali byť vyškolení, aby rozpoznali známky poškodenia a opotrebenia a okamžite ich nahlásili zodpovednej osobe. Včasná identifikácia a nahlásenie problémov umožňuje rýchlu nápravu a výmenu poškodených odevov, čím sa minimalizuje riziko zranenia alebo nehody.

Výmena poškodeného alebo opotrebovaného oblečenia

Ak sa pri kontrole zistí, že certifikované pracovné oblečenie je poškodené, nadmerne opotrebované alebo už nespĺňa požadované normy, je nevyhnutné ho okamžite vymeniť. Poškodené alebo opotrebované oblečenie už nemusí poskytovať požadovanú úroveň ochrany a môže vystaviť pracovníkov zvýšenému riziku.

Zamestnávatelia by mali mať zavedený systém na rýchlu a efektívnu výmenu poškodeného oblečenia a pracovnej obuvi. Je dôležité zabezpečiť, aby boli k dispozícii adekvátne zásoby náhradného oblečenia v rôznych veľkostiach, aby sa minimalizoval čas, kedy sú pracovníci bez zodpovedajúcej ochrany.

Pri výmene poškodeného oblečenia je tiež dôležité zabezpečiť, aby nové odevy spĺňali rovnaké normy a certifikácie ako pôvodné. Nákup a používanie necertifikovaných alebo neadekvátnych náhrad môže viesť k porušeniu predpisov a ohrozeniu bezpečnosti pracovníkov.

Správne skladovanie pracovného oblečenia

Správne skladovanie certifikovaného pracovného oblečenia je dôležité pre zachovanie jeho ochranných vlastností a predĺženie životnosti. Pracovné odevy by mali byť skladované v čistom, suchom a dobre vetranom prostredí, chránené pred priamym slnečným žiarením, vysokými teplotami a vlhkosťou.

Skladovacie priestory by mali byť organizované tak, aby sa zabránilo kontaminácii čistého oblečenia znečisteným alebo kontaminovaným odevom. Je vhodné mať oddelené priestory alebo skrinky pre čisté a použité oblečenie.

Pri skladovaní je tiež dôležité dodržiavať pokyny výrobcu, ak sú k dispozícii. Niektoré typy pracovného oblečenia môžu vyžadovať špecifické podmienky skladovania, aby sa zachovali ich vlastnosti. Napríklad odevy s nehorľavou úpravou by nemali byť skladované v blízkosti zdrojov tepla alebo ohňa.

Správne skladovanie pracovného oblečenia nielen predlžuje jeho životnosť, ale tiež zaručuje, že je vždy pripravené na použitie v čistom a funkčnom stave.

Časté otázky a mýty o certifikáciách pracovného oblečenia

Photo by Shopify Partners from Burst

Okolo certifikácií pracovného oblečenia existuje veľa nejasností a mýtov, ktoré môžu viesť k nesprávnym rozhodnutiam a potenciálne ohroziť bezpečnosť pracovníkov. 

V tejto záverečnej časti sa zameriame na vysvetlenie bežných omylov a zodpovieme časté otázky, aby sme pomohli zamestnávateľom a pracovníkom lepšie porozumieť problematike certifikácií a vybrať si správne pracovné oblečenie.

Bežné nejasnosti a omyly ohľadom certifikácie pracovných odevov

Jedným z najbežnejších omylov je presvedčenie, že certifikované pracovné oblečenie je nepotrebné alebo príliš drahé

Je dôležité si uvedomiť, že certifikované oblečenie je navrhnuté a testované tak, aby poskytovalo špecifickú ochranu proti konkrétnym rizikám. Investícia do certifikovaného oblečenia sa v dlhodobom horizonte oplatí, pretože znižuje riziko zranení, nehôd a súvisiacich nákladov.

Zaujímavosť: V pracovnom procese sú dôležité aj pravidelné prestávky na oddych, občerstvenie a kávu. Vedeli ste, že káva a kofeín vám nemusí pomôcť len s pozornosťou a energiou pri práci, ale môže mať aj ďalšie zdravotné benefity?

Ďalším bežným omylom je, že jedna veľkosť certifikovaného oblečenia vyhovuje všetkým.

Každý pracovník má iné telesné proporcie a je dôležité, aby pracovné oblečenie správne sedelo a umožňovalo voľný pohyb. Nesprávna veľkosť môže obmedzovať pohyblivosť a znížiť úroveň ochrany. Zamestnávatelia by mali zabezpečiť, aby boli k dispozícii rôzne veľkosti a aby si pracovníci mohli vybrať oblečenie, ktoré im vyhovuje.

Niektorí ľudia sa tiež domnievajú, že certifikácie sú len formalitou a nezaručujú skutočnú kvalitu alebo ochranu

Je pravda, že samotná certifikácia negarantuje dokonalú ochranu, ale je dôležitým ukazovateľom, že oblečenie bolo testované a spĺňa určité normy. Pri výbere pracovného oblečenia je dôležité hľadať renomované značky a dodávateľov, ktorí sa osvedčili v oblasti kvality a spoľahlivosti.

Zodpovedanie často kladených otázok

Otázka: Aký je rozdiel medzi certifikovaným a necertifikovaným pracovným oblečením?

Odpoveď: Certifikované pracovné oblečenie prešlo prísnymi testami a spĺňa špecifické normy pre ochranu proti konkrétnym rizikám. Necertifikované oblečenie nemuselo prejsť týmito testami a jeho schopnosť poskytovať adekvátnu ochranu je neistá. Certifikácia je zárukou, že oblečenie bolo navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňalo uznávané bezpečnostné štandardy.

Otázka: Ako často je potrebné vymieňať certifikované pracovné oblečenie?

Odpoveď: Frekvencia výmeny certifikovaného pracovného oblečenia závisí od viacerých faktorov, ako sú podmienky používania, typ práce a miera opotrebenia. Všeobecne sa odporúča vymieňať oblečenie, keď vykazuje známky nadmerného opotrebenia, poškodenia alebo keď už nespĺňa požadované normy. 

Otázka: Je možné používať vlastné pracovné oblečenie namiesto certifikovaného?

Odpoveď: Vo väčšine prípadov nie je vhodné používať vlastné pracovné oblečenie ako náhradu za certifikované. Certifikované oblečenie je špeciálne navrhnuté a testované, aby poskytovalo potrebnú úroveň ochrany pre dané pracovné prostredie. Vlastné oblečenie nemusí spĺňať tieto požiadavky a môže vystaviť pracovníkov zbytočnému riziku. 

Otázka: Sú certifikácie pracovného oblečenia medzinárodne uznávané?

Odpoveď: Mnohé certifikácie pracovného oblečenia, ako sú európske normy (EN) alebo americké normy (ANSI), sú medzinárodne uznávané a používané. Tieto normy sú výsledkom spolupráce odborníkov z rôznych krajín a sú navrhnuté tak, aby poskytovali konzistentné a spoľahlivé štandardy bezpečnosti. Niektoré krajiny však môžu mať dodatočné národné normy alebo požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

PoctiveSEO.sk – Zoznámte sa so SEO a naučte sa ho využiť vo svoj prospech: Od základov po najdôležitejšie faktory

Autor: Mgr. Radka Žiaková, Obsahová špecialistka z PoctiveSEO na zdravotné a odborné témy


Predpisy pod lupou: Kľúčové certifikácie, ktoré riadia kvalitu v automobilovom priemysle

Predpisy pod lupou: Kľúčové certifikácie, ktoré riadia kvalitu v automobilovom priemysle

Vo svete, kde bezpečnosť, kvalita a udržateľnosť zohrávajú kľúčovú úlohu, je nutné zaistiť, aby komponenty používané v automobilovom priemysle spĺňali prísne normy a certifikácie. Tieto požiadavky nie sú len formálnou prekážkou; sú zásadným pilierom, ktorý chráni užívateľov, životné prostredie a zaisťuje interoperabilitu a spoľahlivosť v rámci globálneho dodávateľského reťazca. V automobilovom priemysle, kde jedna chybná súčiastka môže mať fatálne následky, je dôležitosť týchto štandardov a certifikácií nepopierateľná.

Certifikácia a normy v automobilovom priemysle slúžia ako dôkaz, že výrobcovia súčiastok a komponentov pristupujú k vývoju svojich produktov zodpovedne, s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a ekologickú udržateľnosť. Tieto štandardy pokrývajú široké spektrum aspektov – od materiálov, cez výrobné procesy, až po konečné testovanie a hodnotenie. Zaisťujú tak, že vozidlá sú bezpečné pre svojich užívateľov, minimalizujú dopad na životné prostredie a spĺňajú právne požiadavky v rôznych krajinách a regiónoch.

Prečo sú potrebné certifikácie a normy?

Certifikácia a normy, ktoré musia spĺňať komponenty používané v automobilovom priemysle, sú základnými piliermi, ktoré zaisťujú bezpečnosť, spoľahlivosť a udržateľnosť vozidiel po celom svete.

Prečo sú tieto normy a certifikácie nevyhnutné, aké prínosy prinášajú pre výrobcov, spotrebiteľov i celú spoločnosť, a prečo sú kľúčové pre budúci vývoj v oblasti automobilového priemyslu?

Zaistenie bezpečnosti a ochrany života

Zaistenie bezpečnosti a ochrany života v automobilovom priemysle predstavuje jednu z najdôležitejších priorít pre výrobcov vozidiel, regulátorov i spotrebiteľov. Vo svete, kde sa každodenne odohrávajú tisíce dopravných nehôd, je zásadné, aby každá súčiastka vozidla bola navrhnutá a vyrobená tak, aby maximalizovala bezpečnosť všetkých účastníkov prevádzky.

Význam certifikácií a noriem

Certifikácia a normy hrajú kľúčovú úlohu v stanovení bezpečnostných štandardov pre automobilový priemysel. Tieto predpisy sú vytvorené na základe rozsiahlych výskumov a analýz a majú za cieľ zabezpečiť, že každý komponent vozidla, od svetlometov po brzdový systém, spĺňa určité bezpečnostné požiadavky. Tieto opatrenia sú nevyhnutné na zníženie možnosti zlyhania komponentu, čo by mohlo viesť k nehodám.

Hĺbková kontrola komponentov

Každá časť automobilu, od brzdových systémov po bezpečnostné pásy, musí prejsť prísnym procesom testovania, aby získala potrebné certifikácie. Brzdové systémy, napríklad, musia byť schopné rýchlo a efektívne zastaviť vozidlo v rôznych poveternostných podmienkach a na rôznych typoch povrchov. Bezpečnostné pásy a airbagy sú testované na ich schopnosť chrániť cestujúcich v prípade kolízie, minimalizovať riziko zranenia a zachrániť životy.

Prevencia nehôd a ochrana pri nehodách

Kľúčovým prvkom týchto noriem je nielen prevencia zlyhania komponentov, ktorá by mohla viesť k nehodám, ale aj zabezpečenie, že vozidlá poskytujú maximálnu možnú ochranu cestujúcim v prípade, že k nehode dôjde. To zahŕňa všetko od dizajnu karosérie vozidla, ktorý musí byť schopný absorbovať a rozložiť silu nárazu, až po systémy na ochranu chodcov, ktoré zmierňujú následky stretu s chodcami.

Normy ako živý organizmus

Je dôležité poznamenať, že bezpečnostné normy a certifikácia nie sú stále. S postupujúcim vývojom technológií a získavaním nových poznatkov o bezpečnosti sa tieto normy neustále aktualizujú a sprísňujú.

To zaisťuje, že automobilový priemysel drží krok s najnovšími bezpečnostnými inováciami a technologickými pokrokmi, aby mohol efektívne chrániť životy v dynamickom a neustále sa meniacom prostredí cestnej premávky.

Zaujímavosť: Bezkontaktné autoumývačky, rovnako ako komponenty používané v automobilovom priemysle, musí spĺňať rad špecifikovaných požiadaviek a noriem, aby boli považované za bezpečné a účinné. Tieto zariadenia podliehajú reguláciám týkajúcich sa spotreby vody, chemických látok používaných pri čistení a systémov na úpravu a recykláciu vody, čo z nich robí zaujímavý príklad toho, ako normy a certifikácie presahujú samotné vozidlá a dotýkajú sa aj služieb, ktoré sú s nimi spojené.

Zaistenie kvality a spoľahlivosti

Image by peoplecreations on Freepik

Zabezpečenie kvality a spoľahlivosti komponentov používaných v automobilovom priemysle je nevyhnutným krokom k vytvoreniu vozidiel, ktoré sú nielen bezpečné, ale aj odolné a efektívne.

V dnešnej dobe, keď spotrebitelia očakávajú maximálnu hodnotu za svoje investície do automobilov, hrajú normy a certifikácie kľúčovú úlohu v zaistení, že každé vozidlo spĺňa najvyššie možné štandardy kvality a spoľahlivosti.

Význam kvality a spoľahlivosti

Kvalita a spoľahlivosť automobilových komponentov sú zásadné pre zaistenie plynulej prevádzky vozidla bez častých porúch alebo nutnosti opráv.

Tieto aspekty priamo ovplyvňujú celkovú spokojnosť zákazníka s vozidlom, jeho prevádzkové náklady a taktiež bezpečnosť.

Výroba komponentov, ktoré spĺňajú alebo prekračujú stanovené normy a certifikácie, prispieva k vytváraniu vozidiel, ktoré môžu efektívne fungovať v širokej škále podmienok – od extrémnych teplôt po náročné terénne podmienky.

Proces certifikácie a testovania

Získanie certifikácie pre automobilové komponenty zahŕňa rozsiahle testovanie a hodnotenie, ktoré má zaistiť, že každý diel pre auto ale aj diely pre motorku spĺňajú prísne štandardy kvality a spoľahlivosti.

Tento proces môže zahŕňať fyzické testovanie materiálov, skúšky odolnosti proti opotrebovaniu, testy výkonu v extrémnych teplotách a hodnotenie životnosti komponentov.

Cieľom je identifikovať a odstrániť akékoľvek potenciálne slabiny alebo nedostatky skôr, ako sa komponenty dostanú do výrobného procesu a následne do vozidiel.

Výhody pre spotrebiteľa

Pre spotrebiteľov prináša vysoká kvalita a spoľahlivosť automobilových komponentov množstvo výhod.

Okrem zaistenia bezpečnosti a plynulej prevádzky vozidla, dobrá kvalita komponentov znamená tiež nižšiu pravdepodobnosť porúch a následne menšiu potrebu opráv či výmeny autodielov, čo znižuje celkové prevádzkové náklady a náklady na údržbu vozidla.

Dlhodobo to vedie k vyššej hodnote vozidla, pretože vozidlá s lepšou reputáciou v oblasti spoľahlivosti si obvykle udržujú vyššiu zostatkovú hodnotu.

Úloha výrobcov a regulátorov

Výrobcovia automobilov a komponentov sú neustále vyzývaní k inováciám a vylepšovaniu svojich výrobných procesov, aby splnili alebo prekonali tieto štandardy.

Regulátori a normotvorné organizácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovovaní týchto štandardov a priebežnom monitorovaní dodržiavania priemyselných noriem.

Týmto spôsobom spolupracujú na vytváraní bezpečného a spoľahlivého prostredia pre všetkých užívateľov ciest.

Podpora inovácií a technologického vývoja

Image by freepik

Podpora inovácií a technologického vývoja je zásadným aspektom, ako certifikácia a normy prispievajú k dynamike a evolúcii automobilového priemyslu. Tento proces nie je len o stanovení minimálnych bezpečnostných a kvalitatívnych prahov pre výrobky; ide o stimuláciu pokroku a hľadanie nových riešení, ktoré prekonávajú súčasné technologické hranice.

Stanovenie významných cieľov

Certifikácia a normy definujú špecifické výkonnostné a bezpečnostné ciele, ktoré musia byť splnené alebo prekročené. Tieto ciele fungujú ako výzva pre inžinierov a vývojárov na inováciu, pretože sú nútení premýšľať mimo zabehnuté konštrukčné a vývojové postupy.

V dôsledku toho sa rodia inovatívne technológie a materiály, ktoré nielen spĺňajú, ale aj prekračujú súčasné štandardy.

Motivácia k inovácii

Prísnejšie normy a požiadavky na certifikáciu môžu v prvej chvíli pôsobiť ako bariéry, avšak v realite slúžia ako katalyzátory inovácií. Výrobcovia a vývojári sú motivovaní k hľadaniu nových riešení, aby udržali konkurencieschopnosť a príťažlivosť svojich produktov na trhu.

Tento tlak na inováciu vedie k vývoju pokročilých technológií, ako sú vylepšené batérie pre elektrické vozidlá, sofistikovanejšie systémy autonómneho riadenia a nové materiály, ktoré zlepšujú bezpečnosť a výkon vozidiel.

Udržateľnosť a ekologické inovácie

S rastúcim dôrazom na udržateľnosť a znižovanie vplyvu na životné prostredie hrajú certifikácie a normy kľúčovú úlohu aj v podpore ekologických inovácií. Normy pre emisie a spotrebu paliva napríklad tlačia výrobcov k vývoju čistejších, efektívnejších vozidiel.

V dôsledku toho investujú do výskumu a vývoja alternatívnych pohonov, ako sú elektrické, vodíkové či hybridné vozidlá, čo prináša revolúciu v oblasti dopravy s menším dopadom na planétu.

Akcelerácia technologického prijatia

Stanovením jasných, náročných cieľov a zaistením ich dodržiavania cez certifikácie a normy sa urýchľuje prijímanie nových technológií v praxi.

To nielen zvyšuje bezpečnosť a efektivitu, ale tiež napomáha k rýchlejšej transformácii trhu a spoločnosti smerom k udržateľnejším a inteligentnejším dopravným riešeniam.

Umožnenie globálneho obchodu

Image by freepik

Umožnenie globálneho obchodu je kľúčovým prvkom, ktorý umožňuje automobilovému priemyslu prosperovať v dnešnom prepojenom svete.

Toto odvetvie, charakterizované vysokou mierou globalizácie sa spolieha na medzinárodné normy a certifikácie, aby zabezpečilo plynulý tok tovaru a služieb cez hranice.

Zjednodušenie medzinárodného obchodu

Jednotné certifikácie a normy hrajú zásadnú úlohu v eliminácii technických bariér pre medzinárodný obchod.

Keď výrobcovia a dodávatelia automobilových komponentov používajú globálne uznávané štandardy, uľahčuje to vzájomnú dohodu o kvalite a bezpečnosti produktov.

To znamená, že komponenty vyrobené v jednej krajine môžu byť bez problémov importované a použité v montážnych linkách inde vo svete, čo zvyšuje efektivitu a znižuje náklady na výrobu.

Podpora efektívneho dodávateľského reťazca

Globalizácia dodávateľských reťazcov v automobilovom priemysle znamená, že komponenty a suroviny môžu pochádzať z rôznych častí sveta. Jednotné normy a certifikácia zaisťujú, že tieto komponenty spĺňajú rovnaké kritériá bez ohľadu na miesto výroby.

To umožňuje výrobcom vozidiel spoľahnúť sa na konzistentnú kvalitu a výkonnosť dielov, čo je nevyhnutné na výrobu spoľahlivých a bezpečných vozidiel.

Zaujímavosť: Viete, že okrem medzinárodných štandardov môžu existovať aj lokálne alebo národné predpisy špecifikujúce požiadavky na reflexné pásky na auto? Tieto predpisy sa môžu týkať umiestnenia pások, ich rozmerov, farieb a reflexných vlastností.

Zvýšenie konkurencieschopnosti

Pre výrobcov automobilov a ich dodávateľov znamenajú jednotné medzinárodné normy možnosť prístupu na nové trhy a rozšírenie ich obchodných operácií.

Schopnosť dodržiavať globálne uznávané štandardy je často predpokladom pre vstup na konkurenčné trhy, čo umožňuje firmám rozširovať svoju zákaznícku základňu a zvyšovať tržby.

Harmonizácia regulácií

Jednotné normy tiež pomáhajú harmonizovať regulácie naprieč rôznymi jurisdikciami, čo znižuje administratívnu záťaž pre firmy, ktoré chcú predávať svoje produkty v rôznych krajinách.

Namiesto navigácie v komplikovanej sieti miestnych regulácií a požiadaviek môžu firmy využívať štandardizovaný súbor pravidiel, čo uľahčuje plánovanie a implementáciu globálnych obchodných stratégií.

Podpora udržateľného rozvoja

V neposlednom rade jednotné certifikácie a normy podporujú udržateľný rozvoj tým, že nastavujú vysoké štandardy pre environmentálnu výkonnosť a udržateľnosť výrobných procesov. To zahŕňa znižovanie emisií, efektívne využívanie zdrojov a recyklovanie materiálov, čo je stále dôležitejšie pre firmy, spotrebiteľov aj regulátory.

Ochrana životného prostredia

Image by freepik

Ochrana životného prostredia je stále viac v centre pozornosti automobilového priemyslu, čo odráža rastúce požiadavky spotrebiteľov i vlád na udržateľnejšie a ekologickejšie dopravné riešenie.

Normy a certifikácie v tejto oblasti zohrávajú kľúčovú úlohu v posunutí priemyslu smerom k ekologickejším a udržateľnejším praktikám.

Tieto regulačné nástroje zahŕňajú široké spektrum ekologických aspektov, od emisií CO2, cez spotrebu paliva, až po recyklovateľnosť materiálov a životný cyklus vozidla.

Emisie CO2 a spotreba paliva

Regulácia emisií CO2 a spotreby paliva sú základnými piliermi environmentálnych noriem v automobilovom priemysle.

Tieto normy stanovujú maximálne povolené hladiny emisií pre nové vozidlá, čím nútia výrobcov inovovať a hľadať cesty k vývoju efektívnejších pohonov a ľahších materiálov.

Pokrok v tejto oblasti vedie nielen k zníženiu spotreby fosílnych palív a emisií skleníkových plynov, ale aj k nižším prevádzkovým nákladom pre konečných užívateľov.

Recyklovateľnosť a manažment životného cyklu

Súčasťou environmentálnych noriem je aj dôraz na recyklovateľnosť materiálov a manažment životného cyklu vozidiel. Normy a certifikácie v tejto oblasti motivujú výrobcov k vývoju vozidiel s ohľadom na ich celkový dopad na životné prostredie – od výroby cez používanie až po likvidáciu.

Cieľom je maximalizovať použitie recyklovateľných materiálov, znížiť množstvo odpadu a zvýšiť podiel vozidiel a komponentov, ktoré je možné po dosiahnutí konca ich životnosti efektívne recyklovať.

Udržateľné palivové technológie

Normy tiež podporujú výskum a vývoj alternatívnych a udržateľných palivových technológií, ako sú elektrické vozidlá (EV), vozidlá na vodíkový pohon a hybridné modely.

Tento trend je podporovaný nielen reguláciami týkajúcimi sa emisií, ale aj rôznymi stimulmi pre vývoj a adopciu čistých technológií, čo urýchľuje prechod priemyslu k nízkouhlíkovým a nulovým emisným riešeniam.

Globálne úsilie a lokálna regulácia

Ochrana životného prostredia si vyžaduje koordinované globálne úsilie, ale zároveň sa musí prispôsobiť aj špecifikám lokálnych ekosystémov a regulatívnych požiadaviek.

Medzinárodné normy a certifikácie poskytujú spoločný rámec, ktorý uľahčuje medzinárodnú spoluprácu a podporuje globálne ciele v oblasti klímy. Súčasne umožňujú flexibilitu pre vývoj špecifických riešení, ktoré reagujú na miestne potreby a podmienky.

Aké certifikácie a normy musia spĺňať komponenty používané v automobilovom priemysle?

Automobilový priemysel patrí medzi najregulovanejšie odvetvia na svete, čo platí nielen pre samotné vozidlá, ale aj pre ich komponenty a súčiastky. Táto regulácia zahŕňa širokú škálu certifikácií, noriem a štandardov, ktoré zaisťujú bezpečnosť, spoľahlivosť, ekologickosť a interoperabilitu komponentov. V tomto článku preskúmame niektoré kľúčové certifikácie a normy aplikované v automobilovom priemysle.

Image by freepik

1. ISO/TS 16949 / IATF 16949 - Systémy manažérstva kvality

Jednou z najdôležitejších certifikácií pre výrobcov komponentov je IATF 16949, ktorá nahradila ISO/TS 16949. Táto norma definuje špecifické požiadavky na systém riadenia kvality v automobilovom priemysle.

Zameriava sa na neustále zlepšovanie, dôraz na prevenciu chýb a znižovanie variability a odpadu v dodávateľskom reťazci. Zahŕňa tiež požiadavky na dizajn, vývoj, výrobu, inštaláciu a servisné činnosti súvisiace s automobilovými súčiastkami.

2. ISO 26262 - Funkčná bezpečnosť

ISO 26262 je medzinárodný štandard pre funkčnú bezpečnosť elektrických a elektronických systémov v osobných vozidlách. Tento štandard sa zaoberá celým životným cyklom produktov, od konceptu cez dizajn a vývoj až po výrobu, prevádzku a deaktiváciu. Cieľom je zabezpečiť, že systémy sú bezpečné aj v prípade porúch.

3. UN/ECE - Regulácia Európskej hospodárskej komisie OSN

Regulácia EHK OSN (známa aj ako UN/ECE) definujú požiadavky na homologizáciu vozidiel, systémov a ich komponentov v členských štátoch. Tieto regulácie pokrývajú širokú škálu aspektov vozidiel, vrátane bezpečnosti, emisií a technických charakteristík.

Pre výrobcov komponentov znamenajú splnenie prísnych testovacích procedúr a certifikácie, ktoré umožňujú ich produkty používať v rámci medzinárodného trhu.

4. VDA 6.3 - Audit procesu

VDA 6.3 je štandard vytvorený Nemeckým združením automobilového priemyslu (Verband der Automobilindustrie) pre auditovanie procesov. Zameriava sa na hodnotenie a zlepšovanie kontrolných procesov výroby a súvisiacich služieb. Štandard je obzvlášť dôležitý pre dodávateľov, ktorí chcú dodávať svoje produkty nemeckým automobilovým výrobcom.

5. REACH a RoHS - Obmedzenie nebezpečných látok

Európska únia prostredníctvom nariadení REACH a RoHS kladie dôraz na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať chemické látky. REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemických látok) vyžaduje, aby výrobcovia a dovozcovia registrovali chemické látky.

RoHS (Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektroniconických zariadeniach) obmedzuje používanie špecifických nebezpečných materiálov, ako sú olovo, ortuť a kadmium, vo výrobných procesoch.

Tieto nariadenia majú zásadný význam pre výrobcov komponentov, pretože musia zabezpečiť, že ich produkty sú v súlade s týmito ekologickými štandardmi, aby mohli byť predávané na európskom trhu.

6. EMC Direktíva - Elektromagnetická kompatibilita

Direktíva o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) EÚ vyžaduje, aby elektrické a elektronické zariadenia spĺňali určené limity elektromagnetického vyžarovania, aby sa zabránilo rušeniu s inými zariadeniami.

Pre výrobcov automobilových komponentov to znamená, že musia vykonávať prísne testovania a zaistiť, že ich produkty nespôsobia elektromagnetické rušenie v automobilovom prostredí.

Image by rawpixel.com on Freepik

7. ECE R10 - Regulácia týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility

ECE R10 je špecifická regulácia pod UN/ECE zaoberajúca sa elektromagnetickou kompatibilitou vozidiel a komponentov. Táto regulácia stanovuje testovacie procedúry a požiadavky na zabezpečenie, že vozidlá a ich súčiastky nespôsobia rušenie s vonkajšími elektromagnetickými zdrojmi a zároveň nebudú náchylné na rušenie z externých zdrojov.

8. EN 50498 - Štandard pre zariadenia inštalované vo vozidlách

Tento európsky štandard špecifikuje požiadavky a testovacie metódy pre elektronické zariadenia určené na použitie vo vozidlách. Zameriava sa na aspekty, ako sú elektrická bezpečnosť, odolnosť voči vibráciám a teplotná stabilita. Je dôležitý pre výrobcov komponentov, ktoré majú byť integrované do automobilových systémov.

9. CAFE a Euro 6 - Normy emisií

V USA a Európe existujú prísne normy pre emisie vozidiel (CAFE v USA a Euro 6 v EÚ), ktoré sa vzťahujú nielen na samotné vozidlá, ale aj na ich komponenty, najmä tie, ktoré majú vplyv na emisie. Tieto normy sa priebežne sprísňujú a vyžadujú od výrobcov implementáciu čistejších a efektívnejších technológií.

Záver

Pre výrobcov komponentov v automobilovom priemysle je nevyhnutné porozumieť a splniť širokú škálu medzinárodných štandardov a certifikácií. Tieto požiadavky nielen zaisťujú bezpečnosť a spoľahlivosť produktov, ale tiež podporujú udržateľnosť a ochranu životného prostredia.

Aj keď sa môžu zdať ako výzva, dodržiavanie týchto štandardov je kľúčom k úspechu na globálnom trhu a zaisťuje, že vozidlá a ich komponenty sú bezpečné, spoľahlivé a šetrné k životnému prostrediu.

Autor článku:

Daniela Vaková, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO: Zoznámte sa so SEO a naučte sa ho využiť vo svoj prospech: Čo je SEO? Od základov po najdôležitejšie faktory (15 ročné know how na jednom mieste. Zadarmo).


Beyond Brexit: posilnenie uznávania označenia CE

Beyond Brexit: posilnenie uznávania označenia CE

Nedávne aktualizácie oficiálnych usmernení o používaní značky UKCA naznačujú, že vláda Spojeného kráľovstva má v úmysle rozšíriť uznávanie značky CE EÚ na neurčito vo vzťahu k ešte väčšiemu počtu kategórií tovaru uvádzaného na trh Spojeného kráľovstva.

V nadväznosti na našu predchádzajúcu aktualizáciu sa v najnovších usmerneniach vlády Spojeného kráľovstva k používaniu označenia UKCA (vydaných 24. januára 2024) ustanovuje uznávanie označenia CE pripojeného k trom ďalším kategóriám výrobkov určených na trh Spojeného kráľovstva na dobu neurčitú po decembri 2024. Najnovšie zahrnuté kategórie výrobkov sú tie, ktoré spadajú do pôsobnosti nariadení o ekodizajne, civilných výbušninách a vo väčšine prípadov o obmedzení nebezpečných látok (v elektrických zariadeniach) (RoHS). V čase písania tohto dokumentu bude túto pokračujúcu podporu označovania CE využívať nasledujúcich 21 kategórií výrobkov:

Hračky
pyrotechnika
rekreačné plavidlá a osobné vodné skútre
jednoduché tlakové nádoby
elektromagnetická kompatibilita
váhy s neautomatickou činnosťou
meracie prístroje
meracie nádoby a tlakové fľaše
výťahy
zariadenia pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (UKEX)
rádiotechnické zariadenia
tlakové zariadenia
osobné ochranné prostriedky (OOP)
plynové zariadenia
strojové zariadenia
zariadenia na vonkajšie použitie
aerosólové rozprašovače
nízkonapäťové elektrické zariadenia
civilné výbušniny
ekodizajn
Obmedzenie nebezpečných látok (v elektrických zariadeniach) (RoHS)

Hoci podrobné usmernenie ešte nebolo zverejnené, toto rozšírenie uvoľnenia predpisov v skutočnosti odstraňuje požiadavku na označovanie UKCA na iných kategóriách výrobkov, ktoré sa od januára 2025 uvádzajú na trh v EÚ a v Spojenom kráľovstve.

Uvedené oznámenie sa v súčasnosti nevzťahuje na nasledujúce kategórie výrobkov (v rámci ktorých budú naďalej platiť osobitné usmerňovacie materiály a bude sa vyžadovať označovanie UKCA v súlade s osobitnými prechodnými ustanoveniami):

zdravotnícke pomôcky
stavebné výrobky
márnotratné zariadenia
železničné výrobky
káble
prenosné tlakové zariadenia
letecké systémy bez posádky

Okrem toho vláda Spojeného kráľovstva oznámila zavedenie nového “zrýchleného” postupu, ktorý umožní výrobcom uviesť výrobky na trh Spojeného kráľovstva, ak spĺňajú základné požiadavky EÚ a boli prípadne posúdené na základe noriem EÚ uznaným orgánom posudzovania zhody. Aby výrobcovia mohli využiť toto opatrenie, budú musieť umiestniť značku UKCA (ak je to povolené) a vypracovať vyhlásenie o zhode Spojeného kráľovstva, v ktorom uvedú zhodu s príslušnými právnymi predpismi EÚ. To znamená, že ak sa na výrobky vzťahuje viac ako jedno nariadenie, možno použiť kombinované postupy UKCA a CE zhody. Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť podnikom dlhodobú istotu a flexibilitu, ak by Spojené kráľovstvo v budúcnosti vyžadovalo označenie UKCA pre určité nariadenia. V čase písania tejto aktualizácie ešte neboli zverejnené podrobné usmernenia k tomuto navrhovanému “zrýchlenému” postupu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyššie uvedeného alebo akéhokoľvek iného predmetu súvisiaceho s dodržiavaním súladu výrobkov v Spojenom kráľovstve alebo v zahraničí, neváhajte nás kontaktovať.

Ak máte záujem o certifikáciu, neváhajte nás kontaktovať! Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktný formulárt

Čo je energetický certifikát?

Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát je dokument, ktorý určuje energetickú náročnosť budovy. Uvádza sa v ňom množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, chladenie a vetranie a osvetlenie. Vyhotovuje sa podľa normatívnych pravidiel. Certifikát zaraďuje budovy do energetických tried na stupnici od A po G.

Na čo sa používajú?

Zaradenie budov do energetických tried môže pomôcť majiteľom a potenciálnym kupujúcim porovnať, či platia alebo budú platiť za energie viac alebo menej ako iná podobná budova. Podľa toho sa môžu rozhodnúť, koľko sú ochotní investovať. Certifikáty musia obsahovať aj odporúčaný súbor opatrení, ako možno zlepšiť energetickú účinnosť budovy. Energetické hodnotenie je súčasťou projektovej dokumentácie na stavebné povolenie.

Nie je to len zbytočná formalita?

Informácie uvedené v certifikáte môžu byť užitočné len vtedy, ak je analýza, na ktorej je certifikát založený, vykonaná dôsledne. Certifikácia môže mať vplyv na cenu budov, ak sa jej výsledky potvrdia v praktickej prevádzke. V ideálnom prípade by mohla zabezpečiť, aby sa stavali nové, efektívnejšie budovy a aby aj majitelia významne obnovených budov dbali na zníženie spotreby energie.

Koľko energetických certifikátov budov už bolo vydaných?

Od roku 2010 do novembra 2012 bolo vydaných viac ako 30 800 certifikátov budov. Viac ako 22 000 z nich sa týkalo nových budov, pričom väčšina z nich patrila do energetickej triedy B. Len niečo vyše 1 000 nových budov splnilo kritériá triedy A. Zo 7 300 významne obnovených budov s energetickým certifikátom viac ako 3 700 dosiahlo triedu B. O 1 000 menej obnovených budov dosiahlo triedu C. Iba 53 z nich dosiahlo triedu A. Zoznam budov, ktoré získali energetický certifikát, je k dispozícii na stránke www.inforeg.sk.

Kto môže budovy certifikovať?

Každý projektant, ktorý preukáže trojročné skúsenosti s projektovaním a úspešne absolvuje skúšku odbornej spôsobilosti, môže získať kvalifikáciu na vykonávanie energetickej certifikácie budov. Bolo udelených 350 odborných kvalifikácií pre štyri miesta spotreby energie v budovách. Postup pri certifikácii stanovuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z. z. Podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti a vzory energetického certifikátu a štítku sú uvedené vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z.

Kedy je certifikácia potrebná?

Od roku 2008 majú vlastníci budov vždy povinnosť zabezpečiť vykonanie energetickej certifikácie budovy:

pri dokončení novej budovy (na užívanie), pri existujúcej budove
po významnej obnove, pri predaji, pri prenájme.

V týchto prípadoch sa musia certifikovať nevýrobné budovy vrátane budov vo vlastníctve štátu, obce alebo mesta a bytových alebo rodinných domov. Zabezpečenie certifikácie, ak to vyžaduje zákon, by malo byť stanovené aj v zmluvách o správe budov.

Ak máte záujem o certifikáciu, neváhajte nás kontaktovať! Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktný formulár

Euro 7: Dohoda o nových pravidlách EÚ na zníženie emisií z cestnej dopravy

Euro 7: Dohoda o nových pravidlech EU pro snížení emisí ze silniční dopravy

V pondelok 18. decembra 2023 dosiahli Európsky parlament a Rada predbežnú dohodu o nových pravidlách na zníženie emisií z cestnej dopravy pre osobné automobily, dodávky, autobusy, nákladné vozidlá a prívesy.

Cieľom nariadenia o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a dohľade nad trhom s nimi (Euro 7) je podporiť prechod na ekologickú mobilitu a udržať ceny osobných a úžitkových vozidiel dostupné pre občanov a podniky. Vozidlá budú musieť dlhšie spĺňať nové normy, čím sa zabezpečí, že zostanú čistejšie počas celej svojej životnosti.

Aktualizované limity emisií výfukových plynov

V prípade osobných a dodávkových vozidiel sa účastníci dohodli na zachovaní súčasných skúšobných podmienok a limitov emisií výfukových plynov podľa normy Euro 6. Na žiadosť Parlamentu sa počet pevných častíc vo výfukových plynoch bude merať pri PN10 (namiesto PN23).

V prípade autobusov a nákladných vozidiel dohodnutý návrh zahŕňa prísnejšie limity pre emisie výfukových plynov merané v laboratóriu (napr. limit NOx 200 mg/kWh) a v reálnych jazdných podmienkach (limit NOx 260 mg/kWh) pri zachovaní súčasných skúšobných podmienok normy Euro 6.

Znížené emisie pevných častíc z pneumatík a bŕzd, zvýšená životnosť batérie

Dohoda stanovuje limity pre emisie brzdových častíc (PM10) pre osobné a dodávkové vozidlá (3 mg/km pre čisto elektrické vozidlá; 7 mg/km pre väčšinu vozidiel so spaľovacím motorom (ICE), hybridných elektrických vozidiel a vozidiel s palivovými článkami a 11 mg/km pre veľké dodávky s ICE). Zavádzajú sa tiež minimálne požiadavky na životnosť batérií v elektrických a hybridných automobiloch (80 % od začiatku životnosti do piatich rokov alebo 100 000 km a 72 % do ôsmich rokov alebo 160 000 km) a dodávkach (75 % od začiatku životnosti do piatich rokov alebo 100 000 km a 67 % do ôsmich rokov alebo 160 000 km).

Český poslanec Európskeho parlamentu Alexandr Vondra (ECR, CZ) povedal: “Touto dohodou sme úspešne dosiahli rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a životne dôležitými záujmami výrobcov. Cieľom rokovaní bolo zabezpečiť cenovú dostupnosť nových automobilov s menším spaľovacím motorom pre domácich zákazníkov a zároveň umožniť automobilovému priemyslu pripraviť sa na očakávanú celkovú transformáciu odvetvia. EÚ sa teraz bude zaoberať aj emisiami z bŕzd a pneumatík a zabezpečí lepšiu životnosť batérií.”

Ak máte záujem o certifikáciu, neváhajte nás kontaktovať! Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktní formulář

Sú papierové slamky naozaj lepšou voľbou ako tie plastové?

Sú papierové slamky naozaj lepšou voľbou ako tie plastové?

Vedci v Belgicku testovali 39 rôznych slamiek, medzi nimi boli slamky z papiera, bambusu, plastu, nerezovej ocele a skla, ktoré sú bežne dostupné v belgických obchodoch či reštauráciách.
Výsledky Vás dosť možno prekvapia.

Papierové či bambusové náhradky plastových slamiek nemusia byť lepšou voľbou pre životné prostredie, tvrdí štúdia.

Belgickí vedci našli dôkazy o tom, že papierové aj bambusové slamky obsahujú perfluórované a polyfluorované látky (PFAS), ktoré sú označované ako večné chemikálie. Vedci v Belgicku testovali 39 rôznych slamiek, perfluórované a polyfluorované látky vedci objavili u dvadsaťsedem z nich, napísal portál The Independent.

Papier, plast, sklo, bambus alebo kov?

PFAS obsahovalo osemnásť z dvadsiatich testovaných papierových vzoriek, štyri z piatich testovaných bambusových slamiek, tri zo štyroch plastových a dve z piatich sklenených vzoriek. V oceľových slamkách tím vedcov PFAS nenašiel.

Vedci našli celkom 18 rôznych PFAS, tou najčastejšou bola kyselina perfluóroktánová kyselina (PFOA), ktorú v roku 2020 Európska únia zakázala používať. Existujú však výnimky pre určité odvetvia, ako sú zdravotnícke pomôcky.

Slamky obsahovali aj kyselinu trifluoroctovú (TFA), kyselinu trifluórmetánsulfónovú (TFMS) a PFAS s „ultrakrátkym reťazcom“, ktoré sú vysoko rozpustné vo vode, a tak by sa podľa správy mohli vylúhovať zo slamiek do nápojov.

Rozkladať sa môžu tisíce rokov

Vedci ale uviedli, že koncentrácie PFAS boli nízke a vzhľadom na to, že väčšina ľudí má tendenciu používať slamky iba príležitostne, predstavujú obmedzené riziko pre ľudské zdravie. Varovali však, že PFAS však môžu zostať v tele mnoho rokov.

PFAS sa rozkladajú v priebehu času veľmi pomaly av životnom prostredí môžu pretrvávať aj tisíce rokov. Aj preto sa nazývajú večné chemikálie. Podľa expertov môžu spôsobovať rakovinu, ochorenie pečene, poruchy imunitného systému alebo pokles plodnosti u mužov.

„V slamkách z nerezovej ocele sme neobjavili žiadne PFAS, takže by som spotrebiteľom odporučil, aby používali tento typ slamky – alebo sa vyhli používaniu slamiek úplne,“ uviedol jeden zo spoluautorov štúdie Thimo Groffen.

„Pri slamkách vyrobených z rastlinných materiálov, ako je papier a bambus, je často zdôrazňované, že sú udržateľnejšie a ekologickejšie ako slamky z plastu. Prítomnosť PFAS v týchto slamkách však znamená, že to nemusí byť nutne pravda,“ doplnil.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár

Potrebujete zabezpečiť odpadové hospodárstvo vo firme alebo v prevádzke podľa platnej legislatívy?

Potrebujete zabezpečiť odpadové hospodárstvo vo firme alebo v prevádzke podľa platnej legislatívy?

Čo je to odpadové hospodárstvo?

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Čo je to odpad?

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v  súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Pomôžeme vám splniť povinnosti pohodlným a efektívnym spôsobom:

  • evidencia odpadov
  • zatriedenie odpadov podľa katalógu o odpadoch (Vyhláška 365/2015 Z. z.)
  • ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním
  • ročné hlásenie o odpadoch do 28.02
  • vedenie evidencie odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. a vyhlášky č.371/2015 Z.z. ,ktorou sa vedenie vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch
  • vypracovávanie potrebných interných predpisov riadenia odpadového hospodárstva
  • zabezpečenie súhlasu na nakladanie s NO v zmysle platnej vyhlášky na príslušnom Odbore starostlivosti o ŽP
  • rokovania vo Vašom mene

Pre Vašu firmu zabezpečíme a zariadime technické a legislatívne zabezpečenie ohľadom odpadového hospodárstva podľa zákona 79/2015 Z. z. Spracujeme príslušnú evidenciu a hlásenia podľa aktuálnej legislatívy.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár