Potrebujete zabezpečiť odpadové hospodárstvo vo firme alebo v prevádzke podľa platnej legislatívy?

Potrebujete zabezpečiť odpadové hospodárstvo vo firme alebo v prevádzke podľa platnej legislatívy?

Čo je to odpadové hospodárstvo?

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Čo je to odpad?

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v  súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Pomôžeme vám splniť povinnosti pohodlným a efektívnym spôsobom:

 • evidencia odpadov
 • zatriedenie odpadov podľa katalógu o odpadoch (Vyhláška 365/2015 Z. z.)
 • ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním
 • ročné hlásenie o odpadoch do 28.02
 • vedenie evidencie odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. a vyhlášky č.371/2015 Z.z. ,ktorou sa vedenie vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch
 • vypracovávanie potrebných interných predpisov riadenia odpadového hospodárstva
 • zabezpečenie súhlasu na nakladanie s NO v zmysle platnej vyhlášky na príslušnom Odbore starostlivosti o ŽP
 • rokovania vo Vašom mene

Pre Vašu firmu zabezpečíme a zariadime technické a legislatívne zabezpečenie ohľadom odpadového hospodárstva podľa zákona 79/2015 Z. z. Spracujeme príslušnú evidenciu a hlásenia podľa aktuálnej legislatívy.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár

Certifikácia plastov pre styk s potravinami: Viete čo musia spĺňať obaly z plastov a plasty pre styk s potravinami z pohľadu legislatívy?

Certifikácia plastov pre styk s potravinami: Viete čo musia spĺňať obaly z plastov a plasty pre styk s potravinami z pohľadu legislatívy?

Čo je nové v oblasti legislatívy plastov?

V oblasti plastov pre styk s potravinami došlo k schváleniu nového Nariadenia komisie (EU) 2020/1245. Týka sa to predovšetkým výrobcov obalového materiálu: plastových fólií, kelímkov, vaničiek, vedier, pet flašiek, prepraviek či boxov.

Dňa 23. septembra 2020 vstúpilo do platnosti NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/1245 zo dňa 2. septembra 2020, ktorým sa menia ustanovenia a opravuje sa nariadenie komisie (EU) č. 10/2011 o materiáloch a predmetoch z plastov určených pre styk s potravinami.

Aj keď existuje prechodné obdobie, už od 23.3.2021 nemožno na trh uvádzať výrobky ktoré nespĺňajú túto prísnejšiu normu. Podľa starých pravidiel je možné tolerovať výrobky na trhu len do vypredania zásob. Týmto Nariadením sa výrazne mení rozsah hodnotenia migrácie prvkov a primárnych aromatických amínov a spôsob hodnotenia výrobkov pre opakované použitie.

Certifikácia plastov pre styk s potravinami

Certifikácia plastov pre styk s potravinami je proces, pri ktorom sa kontroluje zdravotná nezávadnosť daných plastov a obalov určených pre styk s potravinami. Preveruje sa či nevypúšťajú nebezpečné látky do potravín a tekutín. Všetky plasty, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, musia spĺňať prísne normy EU. Predpisy sa odvíjajú od druhu plastu a potravín s ktorými budú prichádzať do kontaktu. Podľa toho sa určuje, aké je neprijateľné množstvo častíc, ktoré uvoľňujú. Produkt ktorý mieri na európsky trh musí byť otestovaný a ocertifikovaný. 

Aké kroky je potrebné podniknúť pre vybavenie certifikácie plastov pre styk s potravinami?

Ako prvé je potrebné nám zaslať dokumentáciu produktu ktorá zahrňuje certifikáty, prehlásenia o zhode, fotografie, zloženie produktu.
Ďalej treba uviesť na aký účel bude výrobok slúžiť. Po administratíve prichádza na rad testovanie výrobku.  Po úspešnom testovaní vám vystavíme certifikát na váš výrobok ktorý je platný v celej EU.

Na čo sa pripraviť?

Pre úspešnú certifikáciu a jej hladký priebeh je potrebné uviesť na aký účel bude daný plastový výrobok slúžiť (aký typ potravín bude v danom obale, za akej teploty, akú dobu).
Ideálne je mať informáciu o aký plast sa jedná napr. Polyethylen -PE-HD. Pri testovaní sa používajú rôzne procedúry, ktoré zisťujú či sa z plastov uvoľňujú mikroplasty, či obsahujú škodlivé látky alebo či časom nedegradujú. Na testovanie je potrebné mať pripravený výrobok (záleží od veľkosti produktu koľko ich bude potrebné otestovať).

Vyrábate plastové prepravky, boxy na potraviny, plastové flašky alebo kelímky?

Sme pripravený skúšať a hodnotiť výrobky podľa nových pravidiel a zaistiť Vám potrebnú certifikáciu vašich produktov! Neváhajte sa na nás obracať. Zaistíme certifikát v nejlepšej cene a v nejkratšom možnom termíne!

Dôležité odkazy:

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár

Testovanie automotive projektov

Zaisťujeme projekty automotive, testujeme plastové komponenty

Vysoká trvalá kvalita, stálosť materiálu a bezpečnosť komponentov motorových vozidiel sú hlavnými prioritami a cieľmi ich výrobcov. To všetko je v súlade s požiadavkami a nárokmi zákazníkov automobiliek.

Kontrolné mechanizmy pri vývoji a výrobe dielov, počnúc surovinami až po výsledný výrobok, vyžadujú úzku spoluprácu medzi kvalifikovanými, nezávislými skúšobnými laboratóriami a dodávateľmi automobilových dielov. Súčasné princípy systémov kvality v automotive segmente kladú na skúšobne a certifikačné orgány najvyššie nároky.

Spolupracujeme pri testovaní automotive komponentov s akreditovanými laboratóriami, ktoré vykonávajú testovanie podľa noriem výrobcov. Riešime projekty s poprednými dodávateľmi. Sme pripravení riešiť Vaše automotive projekty.

V prípade záujmu o testovanie nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár

Čo je certifikácia

Pomohli sme spoločnosti IKO pri uvedení nového výrobku na trh

Pre svojich klientov ponúkame komplexné služby na uvedenie výrobku na trh EÚ

Práve sme dokončili projekt pre spoločnosť IKO Sales International NV, ktorá nás oslovila ohľadom uvedenia svojho výrobku na trh EÚ. Jedná sa o držiak strešnej lávky, pre ktorý sme urobili všetky kroky k správnemu a bezproblémovému uvedeniu na trh EÚ – spracovali sme potrebnú dokumentáciu, označenie výrobku a tiež sme zariadili testovanie v akreditovanom laboratóriu.

Máte tiež výrobok, ktorý chcete uviesť na trh EÚ a potrebujete pomoc s ďalším postupom a so spracovaním dokumentácie, ktorá je na to potrebná?

Spoločnosť IKO už svoj výrobok predáva. A čo vy? Kontaktujte nás, sme tu pre vás.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár

Posudzovanie zhody, Vyhlásenie o zhode

Posudzovanie zhody, Vyhlásenie o zhode

Ako výrobca musíte vykonať analýzu rizika a zabezpečiť, aby vaše výrobky boli pred uvedením na trh EÚ v súlade s určitými pravidlami.

Tento postup sa nazýva posudzovanie zhody a vykonáva sa tak počas fázy návrhu, ako aj výroby výrobku. Aj keď zadáte návrh alebo výrobu svojich výrobkov subdodávateľovi, zodpovednosť za zabezpečenie posúdenia zhody stále nesiete vy. Informácie získané počas posudzovania zhody musia byť zahrnuté do technickej dokumentácie.

Ako preukázať zhodu výrobku s pravidlami EÚ

Mali by ste si overiť, či sa na váš výrobok vzťahujú nejaké pravidlá EÚ. Ak áno, musíte predtým, než začnete s uvedeným výrobkom voľne obchodovať v rámci EÚ, zaistiť jeho súlad s uvedenými pravidlami. Ak v danej oblasti existujú harmonizované normy, môže vám to pomôcť preukázať súlad daného výrobku s pravidlami EÚ.

Čo sú harmonizované normy?

Harmonizované normy vytvárajú uznávané európske normalizačné organizácie: CEN, CENELEC alebo ETSI. Keď sa budete vo fáze návrhu a výroby vašich výrobkov riadiť harmonizovanými normami, budú vaše výrobky zodpovedať príslušným pravidlám EÚ. Táto zásada sa nazýva „predpoklad zhody”.

Posudzovanie zhody vašich výrobkov

V niektorých prípadoch môžete ako výrobca vykonať vlastné posúdenie zhody vášho výrobku. V iných prípadoch musíte požiadať o pomoc organizáciu posudzovania zhody (tzv. notifikovaný orgán).

Mali by ste si preštudovať príslušné právne predpisy EÚ vzťahujúce sa na vaše výrobky, kde zistíte, či musíte posúdenie zhody vykonať za pomoci určitej organizácie.

Organizácie posudzovania zhody

Notifikované orgány sú organizácie, ktoré určili krajiny EÚ na účely posudzovania zhody určitých výrobkov pred ich uvedením na trh.

Notifikovaný orgán si môžete vybrať zo zoznamu na webe NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations – Nový prístup notifikovaných a autorizovaných organizácií).

Ako si vykonať vlastné posúdenie zhody

Ak váš výrobok nemusí byť overený nezávislým orgánom, posúdenie jeho zhody si urobíte vy sami. To zahŕňa odhad a zdokumentovanie možných rizík pri používaní vášho výrobku.

Vypracovanie technickej dokumentácie

Vaša technická dokumentácia by mala zahrňovať všetky doklady, ktoré dokazujú, že váš výrobok spĺňa technické požiadavky. Informácie o tom, ako vypracovať technickú dokumentáciu.

Ponúkame vám odborné posúdenie zhody výrobkov a vypracovanie Vyhlásenia o zhode. Vypracujeme analýzu rizík a návrh opatrení na odstránenie rizík. Pripravíme na vaše výrobky správny výrobný štítok.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár

Plastové obaly pre potraviny

Plastové obaly pre potraviny

Plastové obaly pre potraviny

Čo je nového v oblasti legislatívy plastov? V oblasti plastov pre styk s potravinami došlo v minulom roku ku schváleniu nového Nariadenia komisie (EÚ) 2020/1245. Týka sa to predovšetkým výrobcov obalového materiálu: plastových fólií, kelímkov, vaničiek, vedier, pet fliaš, prepraviek či boxov.

Plastové obaly pre potraviny

Dňa 23. septembra 2020 vstúpilo do platnosti NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/1245 zo dňa 2. septembra 2020, ktorým sa menia ustanovenia a opravuje sa nariadenie (EU) č. 10/2011 o materiáloch a predmetoch z plastov určených pre styk s potravinami.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1245&from=SK

Aj keď existuje prechodné obdobie, už od 23.3.2021 nemožno na trh uvádzať výrobky ktoré nespĺňajú túto prísnejšiu normu. Podľa starých pravidiel je možné tolerovať výrobky na trhu len do vypredania zásob. Týmto Nariadením sa výrazne mení rozsah hodnotenia migrácie prvkov a primárnych aromatických amínov a spôsob hodnotenia výrobkov pre opakované použitie.

Sme pripravený skúšať a hodnotiť výrobky podľa nových pravidiel a zaistiť Vám potrebnú certifikáciu vašich produktov! Neváhajte sa na nás obracať.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár

Plastové regranuláty

Používate plastové regranuláty? Potrebujete certifikát? Zaistíme Vám certifikáciu recyklovaných plastov!

Používate plastové regranuláty? Potrebujete certifikát? Zaistíme Vám certifikáciu recyklovaných plastov!

Plastové regranuláty

Ako akreditovaný certifikačný orgán sa zaoberáme i certifikáciou plastovej drviny a recyklovaných plastov. Táto služba je v súčasnosti s ohľadom na nedostatok primárnych plastových materiálov a jej aktuálnou cenou veľmi žiadaná. Pre vydanie certifikátu je nutné túto drvinu otestovať v akreditovanom laboratóriu. Zabezpečíme potrebné testovanie napr. týchto vlastností: index toku taveniny, obsah ťažkých kovov Pb, Cd, Cr, Hg, Sn, As, Mn, obsah popola a sypnú hmotnosť. Zaistíme certifikáciu podľa platných noriem a predpisov. V prípade záujmu sa neváhajte na nás obrátiť.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár

Import tovaru

Všetko čo potrebujete vedieť o importe tovaru na Slovensko ohľadom výpočtu colných poplatkov a DPH

Všetko čo potrebujete vedieť o importe tovaru na Slovensko ohľadom výpočtu colných poplatkov a DPH

Plánujete dovážať tovar zo zahraničia? V takom prípade by ste mali vedieť, aké povinnosti vás neminú, ako si vysporiadať dane z tohto tovaru a či vôbec treba platiť pri každom tovare clo. A ako funguje dovoz tovaru v rámci krajín Európskej únie?

V nasledujúcom článku sa dozviete všetky potrebné informácie, ktoré by ste mali o importe tovaru na Slovensko vedieť ešte predtým, než s tým reálne začnete.

Import tovaru na Slovensko

Voľný pohyb tovaru v EU

Vstupom do Európskej únie sme sa stali súčasťou spoločného trh bez vnútorných a colných hraníc medzi členskými štátmi. V praxi to znamená, že je zabezpečený voľný pohyb nielen osôb, ale aj tovaru, služieb a kapitálu. Čiže ak chcete dovážať tovar na Slovensko z niektorej členskej krajiny, môžete tak urobiť bez toho, aby ste potrebovali povolenie či museli následne platiť clo.

V prípade importu tovaru z tretích štátov, teda krajín, ktoré nepatria do colnej únie Európskej únie, sa na tento tovar uplatňujú colné predpisy.

Colná únia Európskej únie

Colné územie Európskej únie alebo colná únia vznikla v roku 1968 na zjednodušenie obchodu v rámci krajín únie. Dodnes bojuje proti nezákonnému obchodu s ohrozenými druhmi zvierat, čím chráni svojich občanov, zvieratá i životné prostredie.

Colné orgány pracujú aj na odstraňovaní organizovanej trestnej činnosti. V spojení s politickými a imigračnými útvarmi svoju činnosť zameriavajú aj na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, drogami, falšovaným tovarom a zbraňami. Usilujú sa tiež predchádzať colným a daňovým podvodom, aby vlády členských štátov neprichádzali o podstatné príjmy v rozpočte.

Jednotná colná politika v EU

Okrem toho platí jednotná colná politika na tovar dovezený z krajín mimo EÚ tak, že sa naň uplatňujú rovnaké sadzby. Clo na tovar, ktorý je dovezený do Európskej únie tvorí okolo 14 % z celkového rozpočtu EÚ a patrí k tzv. tradičným vlastným zdrojom.

Medzi členskými štátmi sa naopak nevyberá za tovar žiadne clo. Colná únia v praxi znamená, že štáty v nej združené musia v rámci medzinárodného obchodu konať ako jeden celok.

Do colnej únie patria všetky štáty Európskej únie a Monako. Napriek tomu, územie EÚ a colnej únie nie je totožné, pretože do colného územia nepatria určité oblasti, napríklad talianske obce Livigno a Campione d’Italia či pobrežné vody jazera Lugano.

Dovoz tovaru zo zahraničia vs. nadobudnutie tovaru z členského štátu EÚ

Hoci sa v hovorovej reči dovoz tovaru používa ako všeobecné pomenovanie na tovar z akejkoľvek krajiny, nie je to správne. V rámci členských štátov Európskej únie hovoríme o nadobudnutí tovaru, pri krajinách mimo colného územia EÚ zase o dovoze tovaru.

Ak napríklad nakupujete tovar z Poľskej republiky, ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu Európskej únie. Pri nákupe produktov napríklad z Číny je to dovoz tovaru.

Rozdiely však nie sú v len slovách, ale aj v poplatkoch a pravidlách:

 • Colné predpisy sa nevzťahujú na nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ, len na dovoz tovaru z tretích krajín.
 • Väčšinou sa pri dovoze tovaru z tretích krajín platí clo, pri nadobudnutí tovaru z členského štátu EÚ sa neplatí
 • DPH z tovaru nadobudnutého z iného štátu EÚ sa platí daňovým úradom alebo priamo dodávateľovi. DPH, ktorá sa vzťahuje k dovozu tovaru, platí podnikateľ colným úradom.
 • Pri nadobudnutí tovaru z iného štátu EÚ tovar neprechádza colným konaním, pri dovoze tovaru áno.

Colné režimy v dovoze tovaru zo zahraničia

S dovozom tovaru zo zahraničia sa spája aj niekoľko typov colných režimov. Na základe typu colného režimu dovozca vie, aké colné predpisy sa na jeho tovar vzťahujú a o ktoré dovozné formality sa musí postarať, aby mohol s tovarom disponovať.

Rozlišujeme tak nasledujúce colné režimy:

 • voľný obeh
 • slobodné pásma
 • colné uskladňovanie
 • dočasné použitie
 • konečné použitie
 • aktívny zušľachťovací styk
 • tranzit

Výpočet colných poplatkov

Ako sa vypočíta clo z dovezeného tovaru?

Podľa Colného kódexu Únie sa na colné účely musí stanoviť colná hodnota dovezeného tovaru. Colná hodnota tovaru zodpovedá skutočne zaplatenej cene alebo cene, ktorá sa za daný tovar ešte len má zaplatiť.

Do tejto ceny za zahŕňajú úplne všetky platby, ktorých zaplatenie bolo podmienkou predaja dovezeného tovaru. Do colnej hodnoty patria:

 • provízie a odmeny za sprostredkovanie
 • cena kontajnerov, ktoré sú pre colné účely považované s tovarom za jeden celok
 • cena obalu (práca aj materiál)
 • poistenie tovaru a náklady na dopravu
 • cena poplatkov nakládku a manipuláciu s tovarom pri preprave tovaru

Výpočet cla následne nie je vôbec zložitý, je to súčin colnej hodnoty tovaru a sadzby cla. Každý tovar má pritom inú colnú sadzbu, ktorú určuje colný sadzobník. Dokonca pri niektorých druhoch tovaru nie je stanovené žiadne clo, takže dovozca pri takom druhu tovaru clo neplatí.

Ako sa vypočíta DPH z dovezeného tovaru?

Z dovezeného tovaru je potrebné zaplatiť aj daň z pridanej hodnoty. Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa pri dovezenom tovare za základ dane považuje colná hodnota tovaru.

V prípade, že nasledujúce položky nie sú zahrnuté v colnej hodnote tovaru, tak sa taktiež zahŕňajú do základu dane. Ide o:

 • dane, clá a ďalšie platby splatné v zahraničí
 • súvisiace náklady, ako je provízia, výdavky na balenie, prepravu i poistenie, ktoré vznikli, kým sa tovar dostal do prvého miesta určenia v tuzemsku

Na účely DPH sa do základu dane podľa zákona rátajú aj náklady týkajúce sa prepravy tovaru na iné miesto určenia v rámci Európskej únie, ako je tuzemsko. To však len v prípade, že je toto miesto pri dovoze známe.

Keď už vieme, čo tvorí základ dane, výpočet DPH je hračkou. Určí sa ako súčin základu dane a sadzby dane.

Povinnosti pri dovoze tovaru podľa jeho ceny

Či už ide o clo alebo daň z pridanej hodnoty, dovezený tovar rozdeľujeme do skupín na základe jeho ceny. Od zaradenia do cenovej skupiny sa odvíjajú aj povinnosti, ktoré treba splniť.

Dovoz tovaru v hodnote do 22 eur

Tovar, ktorého hodnota nepresahuje sumu 22 eur a je prepustený do colného režimu nazývaného voľný obeh, je podľa zákona oslobodený od DPH a cla.

To v praxi znamená, že ak dovážate tovar z krajín mimo colnej únie EÚ prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo Slovenskej pošty, tak vám tovar doručia bez povinnosti platiť clo alebo DPH. Všetky colné formality pritom vybaví prepravca.

Námatkové kontroly hodnoty tovaru

Môže sa tiež stať, že si colný úrad námatkovo vyberie vašu zásielku na kontrolu a vyžiada si podporné doklady. Kontroly prebiehajú buď náhodne, alebo sa uskutočňujú pri podozrení na podhodnotenie tovaru alebo porušenie duševného vlastníctva, napríklad dovozom falzifikátov.

Po výzve colného úradu stačí doložiť doklad o zaplatení za tovar, čím sa preukáže aj reálna hodnota tovaru. Môže to byť napríklad výpis z bankového účtu, potvrdenia platby z PayPal, výpis transakcií z kreditnej karty a podobne. Následne obvykle colný úrad zásielku prepustí.

Pozor na to, že 1. júla 2021 nadobúdajú účinnosť zmeny v zákone o DPH, čo v praxi znamená, že už nebudú od DPH oslobodené ani zásielky do 22 eur. Zrušenie tohto oslobodenia platí pre právnické aj fyzické osoby. Teda pre každého, kto si objednáva tovar z územia tretích štátov. Táto zmena sa nedotýka oslobodenia od platenia cla za dovezený tovar do 22 eur.

Dovoz tovaru v hodnote od 22 eur do 150 eur

Dovezený tovar, ktorého hodnota sa pohybuje v sume od 22 eur do 150 eur sú oslobodené len od platby dovozného cla. Daň z pridanej hodnoty sa v tomto prípade už platiť musí.

Ak je zásielka doručovaná Slovenskou poštou, tak tá sa aj postará o colné konanie, za čo si účtuje aj poplatok podľa Cenníka služieb, ktorý nájdete na webovej stránke Slovenskej pošty.

Colné konanie

V prípade, že sú k zásielke pripojené všetky doklady potrebné na výpočet colnej hodnoty tovaru, spotrebnej dane a DPH, môže colný úrad hneď vydať rozhodnutie a po zaplatení poplatku za službu a colného dlhu tovar Slovenská pošta doručí majiteľovi. Ak tieto doklady chýbajú, dovozca je vyzvaný, aby ich v stanovenej lehote doplnil.

Pri zásielkach, ktoré doručuje kuriér, si môžete colné konanie zúradovať sami, prípadne sa nechať zastupovať colným deklarantom. Využiť služby colného deklaranta sa vyplatí, ak dovážate tovar z tretích krajín len sporadicky.

Dovoz tovaru v hodnote nad 150 eur

V prípade dovozu tovaru drahšieho ako 150 eur je to jednoduché. Vo všeobecnosti nie je oslobodený ani od cla, ano od DPH. Samozrejme, aj tu existujú výnimky a niektoré druhy tovarov sú oslobodené od platenia cla a DPH aj napriek tomu, že ich hodnota presahuje 150 eur.

Colné formality aj v tomto prípade môže za vás vybaviť Slovenská pošta alebo prepravca, samozrejme za poplatok. Colné vyhlásenie však môžete podať aj sami elektronicky.

Výpočet cla dovezeného tovaru

Ako vybaviť colné povinnosti na vlastnú päsť?

Colné vyhlásenie sa od roku 2017 podáva výlučne elektronickou formou. Výnimkou je havarijný stav elektronického systému, vtedy je povolené colné vyhlásenie podať aj v papierovej forme.

Ešte predtým, ako podnikateľ môže podať colné vyhlásenie, potrebuje mať zabezpečené tieto náležitosti:

 • elektronický občiansky preukaz
 • aktívny elektronický podpis
 • elektronickú schránku na slovensko.sk
 • registráciu v Centrálnom elektronickom priečinku
 • pridelené EORI číslo

Až následne môžete vyplniť a podať colné vyhlásenie, ktoré vás potrápi niekoľkými stranami. Ak si neviete poradiť, pomôže vám príručka na webe Finančnej správy SR. Informácie, ako vyplniť colné vyhlásenie elektronicky, tiež nájdete aj na webe Centrálneho elektronického priečinka.

Daňové povinnosti pri dovoze tovaru zo zahraničia

Na základe výmery platieb z colného úradu, je podnikateľ povinný zaplatiť clo, spotrebnú daň i daň z pridanej hodnoty. Všetky informácie potrebné na uskutočnenie platby, ako aj dátum splatnosti, sa nachádzajú vo výmere platieb.

Clo patrí do obstarávacej ceny dovezeného tovaru. Ak nemáte nárok na vrátenie zaplatenej spotrebnej dane, prípadne na odpočet DPH z dovezeného tovaru, tak zaplatená spotrebná daň alebo DPH sa radí do obstarávacej ceny dovezeného tovaru.

Ak máte nárok na vrátenie spotrebnej dane, môžete o to požiadať v daňovom priznaní k spotrebnej dani. Odpočet DPH z dovezeného tovaru si môžete uplatniť v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty. Podmienkou na uplatnenie oboch nárokov je zaplatenie DPH aj spotrebnej dane colnému úradu.

Dovoz tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín

Pri dovoze tovaru, ktorý podlieha veterinárnej kontrole, z tretích krajín je nutné postupovať podľa zákona č. 39/2007 Z. Z o veterinárnej starostlivosti a rovnako aktuálnych právnych predpisov Európskej únie, ktoré ustanovujú veterinárne požiadavky pre dovoz tovaru.

Pod tovar podliehajúci veterinárnej kontrole patria zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, vedľajšie živočíšne produkty a niektoré vybrané produkty rastlinného pôvodu.

Podľa spomínaného zákona sa tento tovar môže dovážať, len ak:

 • spĺňa požiadavky, ktoré ustanovuje zákon a nariadenia vlády SR
 • pochádza z tretej krajiny, ktorá je schválená na dovoz do Európskej únie
 • pochádza z chovu, organizácie, zariadenia, zberného strediska zvierat a prevádzkarne schválenej na dovoz do EÚ
 • má certifikát, ktorý vydal príslušný orgán v krajine pôvodu a zodpovedá vzoru, ktorý stanovuje legislatíva EÚ

Dobrovoľná certifikácia výrobkov sa vykonáva v oblasti neregulovanej zákonom, ak výrobky nepodliehajú záväzným európskym smerniciam viacej tu.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár

Dobrovoľná certifikácia

Dobrovoľná certifikácia výrobkov

Dobrovoľná certifikácia

Dobrovoľná certifikácia výrobkov sa vykonáva v oblasti neregulovanej zákonom, ak výrobky nepodliehajú záväzným európskym smerniciam.

Dobrovoľná certifikácia

Proces dobrovoľnej certifikácie sa pozostáva z nasledovných krokov:

 • Žiadosť
 • Cenová ponúka
 • Predloženie dokumentov
 • Preskúmanie dokumentov
 • Správa o preskúmaní a zoznam nedostatkov
 • Odstránenie nedostatkov žiadateľom
 • Rozhodnutie a vydanie certifikátu, osvedčenia

V prípade pozitívnych výsledkov z preskúmania dokumentácie je vydané osvedčenie o dobrovoľnej certifikácii (certifikátu) a o zhode s európskymi normami.

Dobrovoľná certifikácia je pridaná hodnota pre výrobcu, ktorý sa chce presadiť na trhu medzi konkurenciou. Výrobca je zodpovedný za výrobok a jeho kvalitu a preto sa musí snažiť aby jeho výrobok spĺňal všetky požiadavky naň kladené. Naša spoločnosť Prvá certifikačná s.r.o. poskytuje nezávislé a nestranné posúdenie zhody s požiadavkami medzinárodných noriem a smerníc, ktorej činnosť spočíva v preskúmaní technickej dokumentácie s cieľom overiť súlad rôznych aspektov vrátane:

 • preverenie použitia a súladu výrobku s harmonizovanými normami a smernicami
 • preverenie vyhlásenia o zhode
 • preverenie správnosti informácií v návode na použitie vzhľadom na určený účel použitia
 • označenie výrobku

Výsledkom overenia je stanovisko, vo forme certifikátu. Overovanie je činnosť vykonávaná na dobrovoľnom základe ako nezávislé posúdenie treťou stranou a nikdy nie je konzultácia = dobrovoľná certifikácia.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár

Čo je certifikácia

Čo je CE certifikát a certifikácia výrobkov, povinnosti, výnimky, výhody

Všetko, čo potrebujete vedieť o CE certifikáte

Predaj výrobkov podlieha mnohým zákonom a musí spĺňať viaceré podmienky (nielen) ohľadom kvality. Či daný produkt spĺňa všetky potrebné požiadavky, zistíte prostredníctvom značiek na obaloch. Jednou z nich je aj označenie CE.

V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme práve na to, čo toto označenie znamená, kto ho musí na svoje výrobky dávať a zodpovieme aj mnohé ďalšie otázky týkajúce sa tohto certifikátu.

CE certifikát

Čo je certifikát CE?

Certifikát CE označuje výrobky, ktoré vyhovujú právnym predpisom Európskej únie, a tak sa môžu voľne predávať na európskom trhu. Tým, že na svoj produkt výrobca pripojí označenie CE, tak na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so všetkými právnymi požiadavkami na toto označenie a teda sa môže predávať v celom Európskom hospodárskom priestore a Turecku. Do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) patrí 27 členských štátov Európskej únie a krajiny EFTA, teda Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Označenie CE nemusia mať všetky výrobky predávajúce sa v Európskej únii, certifikácia je vyžadovaná len na isté kategórie výrobkov, ktoré špecifikujú smernice o používaní tohto označenia.

CE je jediné označenie, ktoré znamená zhodu s úplne všetkými požiadavkami, ktoré sú na základe smerníc na výrobcu ohľadom jeho produktu kladené. Štáty Európskej únie nesmú mať vo svojich vnútroštátnych predpisoch odkazy na akékoľvek iné označenia zhody, ktoré by súviseli s označením CE.

Ďalšie označenia alebo značky môže výrobok mať len vtedy, ak spĺňajú tieto podmienky:

 • majú odlišnú funkciu ako označenie CE,
 • je vylúčená akákoľvek zámena s označením CE,
 • a nijakým spôsobom nezhoršujú čitateľnosť a viditeľnosť označenia CE.

Označenie CE je náhradou za všetky povinné označenia zhody výrobku, ktoré majú rovnaký význam ako CE a existovali ešte pred harmonizáciou.

Povinné označenie CE

Značku CE je povinné používať na širokú škálu výrobkov, počnúc elektrickými zariadeniami, cez hračky až po lekárske prístroje či civilné výbušniny. Ide o kategórie výrobkov, ktoré sa vzťahujú osobitné smernice EÚ.

Pre tieto produkty je označenie CE povinné:

 • aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky
 • lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb
 • zariadenia spojené so spotrebou energie (chladnička, TV, žiarovka)
 • elektrické/elektronické zariadenia (elektromagnetická kompatibilita)
 • zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
 • výbušniny na civilné použitie a pyrotechnika
 • teplovodné kotly
 • zariadenia spaľujúce plynné palivá
 • diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
 • výťahy
 • stavebné výrobky
 • stroje
 • zariadenia pracujúce s nízkym napätím
 • meracie zariadenia
 • zdravotnícke pomôcky
 • zariadenia spojené s emisiou hluku do životného prostredia
 • váhy s neautomatickou činnosťou
 • osobné ochranné pracovné prostriedky
 • tlakové zariadenie
 • rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia
 • rekreačné člny a plavidlá
 • hračky
 • tlakové nádoby
 • zariadenia obsahujúce nebezpečné látky

Označenie CE nemusia mať úplne všetky výrobky, ktoré sa predávajú na európskom trhu. Nevyžaduje sa napríklad pri chemikáliách, kozmetike, potravinách a podobne.

Označenie výrobku CE

Výnimky z označenia CE

Ako pri všetkom, tak aj v prípade certifikácie CE existujú výnimky. Ako výrobca nie ste v niektorých prípadoch povinný umiestniť na svoj výrobok označenie CE, a to aj napriek tomu, že produkt aj jeho plánované použitie je predmetom harmonizovanej normy. A to vtedy, ak:

 • sa produkt vyrába individuálne alebo na mieru podľa potrieb zákazníka
 • je nutné dodržať počas výroby tradičné postupy, aby sa zachovalu úradne chránené stavby

Na použitie niektorej z týchto výnimiek si radšej vopred overte, že sa bez debát vzťahuje aj na váš produkt. Inak sa totiž môže stať, že vás budú čakať problémy s orgánmi, ktoré na trh dohliadajú.

Prečo sa oplatí mať označenie CE?

 • Netreba žiadne ďalšie certifikáty či testovania,
 • Možnosť obchodovať v akejkoľvek krajine Európskeho vnútorného trhu bež ďalšej dokumentácie,
 • Jednoduchšie porovnávanie výrobkov pre zákazníkov
 • Podpora dôveryhodnosti výrobku.

Výhodou označenia CE je najmä to, že ak ho vaše výrobky majú, tak ich predaj musia umožniť všetky krajiny, v ktorých tento certifikát platí. Verejné orgány daného štátu už od vás nemôžu žiadať ďalšie certifikáty, značky alebo dodatočné skúšanie.

So svojím výrobkom tak vďaka tomu môžete obchodovať v akejkoľvek krajine európskeho vnútorného trhu bez toho, aby ste museli vytvárať novú dokumentáciu.

Zjednodušíte porovnávanie výrobkov svojim zákazníkom. Vďaka označeniu CE a vyhláseniu o parametroch dokážu konečný používatelia lepšie overiť vlastnosti výrobku a zároveň ich porovnať s inými produktmi v rámci jedného technického prístupu.

Zároveň podporíte aj svoju dôveryhodnosť, keďže pripojenie označenia CE na výrobok v praxi znamená, že ste sa postarali o to, aby parametre predávaného výrobku zodpovedali parametrom vo vašom vyhlásení. A tiež že tieto parametre zodpovedajú správnej európskej technickej špecifikácii.

Označenie CE navyše obsahuje dôležité hlavné informácie o vašom produkte a odkazy aj na ďalšie dokumenty s doplňujúcimi informáciami.

Ako umiestniť označenie CE na výrobok?

V prvom rade musí byť označenie CE na výrobku viditeľné, čitateľné a nezmazateľné. Iniciály CE, z ktorých sa označenie skladá, musia mať rovnakú výšku, a to najmenej 5 mm. Niektoré kategórie môžu však mať na veľkosť písmen iné požiadavky.Pri zväčšovaní alebo zmenšovaní písmen musíte zachovať ich proporcie. Ak zostane označenie CE dostatočne viditeľné, môžete ho na výrobok umiestniť v rôznych grafických variáciách, napríklad ho zladiť s farbou výrobku.

Nie vždy je však možné umiestniť označenie CE priamo na výrobok. Čo s tým? Vtedy mu môžete nájsť miesto na obale alebo v sprievodnej dokumentácii.

V prípade, že sa na váš produkt vzťahuje hneď niekoľko európskych nariadení či smerníc, ktoré vyžadujú označenie CE, tak by ste mali v sprievodnej dokumentácii mať, že výrobok zodpovedá všetkým platným nariadeniam EÚ.

Ako získať označenie CE?

Výhradnú zodpovednosť za vyhlásenie o zhode výrobku so všetkými požiadavkami nesie výrobca. Na zabezpečenie certifikátu CE pre svoj výrobok nepotrebujete žiadnu licenciu, ale ešte skôr, ako tak spravíte, musíte vybaviť nasledujúce náležitosti:

 • zabezpečiť zhodu výrobku so všetkými požiadavkami Európskej únie
 • určiť, či môžete posúdiť produkt vy, alebo ste povinný požiadať oznámený subjekt
 • zostaviť technickú dokumentáciu, ktorá zhodu dokladá
 • vytvoriť a podpísať EU prehlásenie o zhode

Od momentu, ako váš produkt nesie označenie CE, tak ste povinný poskytnúť príslušnému vnútroštátnemu orgánu na požiadanie celú dokumentáciu a informácie týkajúce sa tohto označenia.

Technická dokumentácia pre vybavenie označenia CE

Obsahom technickej dokumentácie potrebnej k vybaveniu označenia CE sú informácie o konštrukcii produktu, jeho výrobcovi a tiež o spôsobe fungovania. Okrem toho tam musia byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré potvrdzujú súlad produktu s platnými požiadavkami.Uvádzaniu akéhokoľvek výrobku na trh musia predchádzať isté úkony:

 • pripravenie technickej dokumentácie
 • zabezpečenie toho, že orgány dozoru nad trhom budú mať na požiadanie prístup technickej dokumentácii od momentu, ako je výrobok uvedený na trh
 • uchovanie technickej dokumentácie 10 rokov od uvedenia výrobku

Aj technická dokumentácia musí obsahovať príslušné informácie, ako je meno a adresa, stručný popis výrobku, identifikáciu výrobku, názov adresy všetkých firiem, ktoré na produkte pracovali a tiež všetkých oznámených subjektov, ktoré posudzovali zhodu výrobku.

Ďalej v technickej dokumentácii nesmie chýbať postup posúdenia zhody, EÚ prehlásenie o zhode, návod na použitie, súpis predpisov a technických noriem, ktoré výrobok spĺňa, zoznam častí výrobku či výsledky skúšok.

Jazyk v technickej dokumentácii si zvyčajne môžete vybrať podľa svojich preferencií. V niektorých prípadoch vás však môžu orgány dozoru nad trhom požiadať o jej preklad do iného jazyka. Závisí od to krajiny Európskej únie, v ktorej sa výrobok uvádza na trh. Vtedy však dokumentácia nemusí byť v tlačenej podobe, stačí elektronický verzia.

Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode je povinným dokumentom, ktorý musí výrobca alebo jeho oprávnený zástupca podpísať, a tak potvrdiť, že produkty spĺňajú požiadavky Európskej únie. Týmto podpisom výrobca preberá tiež plnú zodpovednosť za súlad produktu s právnymi predpismi.Vyhlásenie musí obsahovať:

 • meno výrobcu a plnú adresu firmy
 • výrobné čislo, model alebo označenie druhu produktu
 • prehlásenie o prebratí plnej zodpovednosti za výrobok
 • spôsob identifikácie výrobku
 • údaje o oznámenom subjekte, ktorý vykonal posúdenie zhody
 • právne predpisy, s ktorými je výrobok v súlade a harmonizované normy, ktoré preukazujú zhodu
 • meno a podpis
 • dátum vyhotovenia vyhlásenia
 • a prípadné doplňujúce informácie

Vyhlásenie o zhode je potrebné nakoniec preložiť to tých jazykov krajín Európskej únie, v ktorých sa daný výrobok predáva.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár