Beyond Brexit: posilnenie uznávania označenia CE

Beyond Brexit: posilnenie uznávania označenia CE

Nedávne aktualizácie oficiálnych usmernení o používaní značky UKCA naznačujú, že vláda Spojeného kráľovstva má v úmysle rozšíriť uznávanie značky CE EÚ na neurčito vo vzťahu k ešte väčšiemu počtu kategórií tovaru uvádzaného na trh Spojeného kráľovstva.

V nadväznosti na našu predchádzajúcu aktualizáciu sa v najnovších usmerneniach vlády Spojeného kráľovstva k používaniu označenia UKCA (vydaných 24. januára 2024) ustanovuje uznávanie označenia CE pripojeného k trom ďalším kategóriám výrobkov určených na trh Spojeného kráľovstva na dobu neurčitú po decembri 2024. Najnovšie zahrnuté kategórie výrobkov sú tie, ktoré spadajú do pôsobnosti nariadení o ekodizajne, civilných výbušninách a vo väčšine prípadov o obmedzení nebezpečných látok (v elektrických zariadeniach) (RoHS). V čase písania tohto dokumentu bude túto pokračujúcu podporu označovania CE využívať nasledujúcich 21 kategórií výrobkov:

Hračky
pyrotechnika
rekreačné plavidlá a osobné vodné skútre
jednoduché tlakové nádoby
elektromagnetická kompatibilita
váhy s neautomatickou činnosťou
meracie prístroje
meracie nádoby a tlakové fľaše
výťahy
zariadenia pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (UKEX)
rádiotechnické zariadenia
tlakové zariadenia
osobné ochranné prostriedky (OOP)
plynové zariadenia
strojové zariadenia
zariadenia na vonkajšie použitie
aerosólové rozprašovače
nízkonapäťové elektrické zariadenia
civilné výbušniny
ekodizajn
Obmedzenie nebezpečných látok (v elektrických zariadeniach) (RoHS)

Hoci podrobné usmernenie ešte nebolo zverejnené, toto rozšírenie uvoľnenia predpisov v skutočnosti odstraňuje požiadavku na označovanie UKCA na iných kategóriách výrobkov, ktoré sa od januára 2025 uvádzajú na trh v EÚ a v Spojenom kráľovstve.

Uvedené oznámenie sa v súčasnosti nevzťahuje na nasledujúce kategórie výrobkov (v rámci ktorých budú naďalej platiť osobitné usmerňovacie materiály a bude sa vyžadovať označovanie UKCA v súlade s osobitnými prechodnými ustanoveniami):

zdravotnícke pomôcky
stavebné výrobky
márnotratné zariadenia
železničné výrobky
káble
prenosné tlakové zariadenia
letecké systémy bez posádky

Okrem toho vláda Spojeného kráľovstva oznámila zavedenie nového “zrýchleného” postupu, ktorý umožní výrobcom uviesť výrobky na trh Spojeného kráľovstva, ak spĺňajú základné požiadavky EÚ a boli prípadne posúdené na základe noriem EÚ uznaným orgánom posudzovania zhody. Aby výrobcovia mohli využiť toto opatrenie, budú musieť umiestniť značku UKCA (ak je to povolené) a vypracovať vyhlásenie o zhode Spojeného kráľovstva, v ktorom uvedú zhodu s príslušnými právnymi predpismi EÚ. To znamená, že ak sa na výrobky vzťahuje viac ako jedno nariadenie, možno použiť kombinované postupy UKCA a CE zhody. Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť podnikom dlhodobú istotu a flexibilitu, ak by Spojené kráľovstvo v budúcnosti vyžadovalo označenie UKCA pre určité nariadenia. V čase písania tejto aktualizácie ešte neboli zverejnené podrobné usmernenia k tomuto navrhovanému “zrýchlenému” postupu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyššie uvedeného alebo akéhokoľvek iného predmetu súvisiaceho s dodržiavaním súladu výrobkov v Spojenom kráľovstve alebo v zahraničí, neváhajte nás kontaktovať.

Ak máte záujem o certifikáciu, neváhajte nás kontaktovať! Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktný formulárt

Čo je energetický certifikát?

Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát je dokument, ktorý určuje energetickú náročnosť budovy. Uvádza sa v ňom množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, chladenie a vetranie a osvetlenie. Vyhotovuje sa podľa normatívnych pravidiel. Certifikát zaraďuje budovy do energetických tried na stupnici od A po G.

Na čo sa používajú?

Zaradenie budov do energetických tried môže pomôcť majiteľom a potenciálnym kupujúcim porovnať, či platia alebo budú platiť za energie viac alebo menej ako iná podobná budova. Podľa toho sa môžu rozhodnúť, koľko sú ochotní investovať. Certifikáty musia obsahovať aj odporúčaný súbor opatrení, ako možno zlepšiť energetickú účinnosť budovy. Energetické hodnotenie je súčasťou projektovej dokumentácie na stavebné povolenie.

Nie je to len zbytočná formalita?

Informácie uvedené v certifikáte môžu byť užitočné len vtedy, ak je analýza, na ktorej je certifikát založený, vykonaná dôsledne. Certifikácia môže mať vplyv na cenu budov, ak sa jej výsledky potvrdia v praktickej prevádzke. V ideálnom prípade by mohla zabezpečiť, aby sa stavali nové, efektívnejšie budovy a aby aj majitelia významne obnovených budov dbali na zníženie spotreby energie.

Koľko energetických certifikátov budov už bolo vydaných?

Od roku 2010 do novembra 2012 bolo vydaných viac ako 30 800 certifikátov budov. Viac ako 22 000 z nich sa týkalo nových budov, pričom väčšina z nich patrila do energetickej triedy B. Len niečo vyše 1 000 nových budov splnilo kritériá triedy A. Zo 7 300 významne obnovených budov s energetickým certifikátom viac ako 3 700 dosiahlo triedu B. O 1 000 menej obnovených budov dosiahlo triedu C. Iba 53 z nich dosiahlo triedu A. Zoznam budov, ktoré získali energetický certifikát, je k dispozícii na stránke www.inforeg.sk.

Kto môže budovy certifikovať?

Každý projektant, ktorý preukáže trojročné skúsenosti s projektovaním a úspešne absolvuje skúšku odbornej spôsobilosti, môže získať kvalifikáciu na vykonávanie energetickej certifikácie budov. Bolo udelených 350 odborných kvalifikácií pre štyri miesta spotreby energie v budovách. Postup pri certifikácii stanovuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z. z. Podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti a vzory energetického certifikátu a štítku sú uvedené vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z.

Kedy je certifikácia potrebná?

Od roku 2008 majú vlastníci budov vždy povinnosť zabezpečiť vykonanie energetickej certifikácie budovy:

pri dokončení novej budovy (na užívanie), pri existujúcej budove
po významnej obnove, pri predaji, pri prenájme.

V týchto prípadoch sa musia certifikovať nevýrobné budovy vrátane budov vo vlastníctve štátu, obce alebo mesta a bytových alebo rodinných domov. Zabezpečenie certifikácie, ak to vyžaduje zákon, by malo byť stanovené aj v zmluvách o správe budov.

Ak máte záujem o certifikáciu, neváhajte nás kontaktovať! Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktný formulár

Euro 7: Dohoda o nových pravidlách EÚ na zníženie emisií z cestnej dopravy

Euro 7: Dohoda o nových pravidlech EU pro snížení emisí ze silniční dopravy

V pondelok 18. decembra 2023 dosiahli Európsky parlament a Rada predbežnú dohodu o nových pravidlách na zníženie emisií z cestnej dopravy pre osobné automobily, dodávky, autobusy, nákladné vozidlá a prívesy.

Cieľom nariadenia o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a dohľade nad trhom s nimi (Euro 7) je podporiť prechod na ekologickú mobilitu a udržať ceny osobných a úžitkových vozidiel dostupné pre občanov a podniky. Vozidlá budú musieť dlhšie spĺňať nové normy, čím sa zabezpečí, že zostanú čistejšie počas celej svojej životnosti.

Aktualizované limity emisií výfukových plynov

V prípade osobných a dodávkových vozidiel sa účastníci dohodli na zachovaní súčasných skúšobných podmienok a limitov emisií výfukových plynov podľa normy Euro 6. Na žiadosť Parlamentu sa počet pevných častíc vo výfukových plynoch bude merať pri PN10 (namiesto PN23).

V prípade autobusov a nákladných vozidiel dohodnutý návrh zahŕňa prísnejšie limity pre emisie výfukových plynov merané v laboratóriu (napr. limit NOx 200 mg/kWh) a v reálnych jazdných podmienkach (limit NOx 260 mg/kWh) pri zachovaní súčasných skúšobných podmienok normy Euro 6.

Znížené emisie pevných častíc z pneumatík a bŕzd, zvýšená životnosť batérie

Dohoda stanovuje limity pre emisie brzdových častíc (PM10) pre osobné a dodávkové vozidlá (3 mg/km pre čisto elektrické vozidlá; 7 mg/km pre väčšinu vozidiel so spaľovacím motorom (ICE), hybridných elektrických vozidiel a vozidiel s palivovými článkami a 11 mg/km pre veľké dodávky s ICE). Zavádzajú sa tiež minimálne požiadavky na životnosť batérií v elektrických a hybridných automobiloch (80 % od začiatku životnosti do piatich rokov alebo 100 000 km a 72 % do ôsmich rokov alebo 160 000 km) a dodávkach (75 % od začiatku životnosti do piatich rokov alebo 100 000 km a 67 % do ôsmich rokov alebo 160 000 km).

Český poslanec Európskeho parlamentu Alexandr Vondra (ECR, CZ) povedal: “Touto dohodou sme úspešne dosiahli rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a životne dôležitými záujmami výrobcov. Cieľom rokovaní bolo zabezpečiť cenovú dostupnosť nových automobilov s menším spaľovacím motorom pre domácich zákazníkov a zároveň umožniť automobilovému priemyslu pripraviť sa na očakávanú celkovú transformáciu odvetvia. EÚ sa teraz bude zaoberať aj emisiami z bŕzd a pneumatík a zabezpečí lepšiu životnosť batérií.”

Ak máte záujem o certifikáciu, neváhajte nás kontaktovať! Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktní formulář